Menu Đóng

Mẫu Giấy phép lao động

MẪU SỐ 3. GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG (WORK PERMIT)
Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

MẪU SỐ 3. Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

 

 

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

 

1- Xuất trình giấy phép này khi nhà chức trách yêu cầu.

2- Không được tẩy xóa, sửa chữa, tự ghi vào giấy phép này.

3- Không được cho người khác mượn

4- Khi thất lạc phải báo ngay cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

 

NOTICE

1- Present this work permit to authorities when requested.

2- Any modification, addition or amendment to the work permit is prohibited.

3- The utilization of this permit is restricted to the bearer.

4- Any case of loss should be immediately reported to provincial Department of Labour, Invalids and Social Affairs.

 

 

 

Trang 4

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

 

 

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

WORK PERMIT

 

 

SỐ:

No:

 

Trang 1

 

 

 

 

Ảnh màu

3cm x 4cm

Colour photo

 

 

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

WORK PERMIT

 

Số:

 No:

1. Họ và tên: …………………………………………………………

……… Full name

2. Nam (M) Nữ (F)

3. Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………..

………. Date of birth (DD-MM-YY)

4. Quốc tịch hiện nay: …………………… Số hộ chiếu ……….

…………… Current nationality                       Passport number

5. Trình độ chuyên môn (tay nghề): ……………………………

………. Professional qualification (skill)

6. Được làm việc tại: …………………………………………….

…….Being permitted to work at

7. Chức danh công việc: ……………………………………….

……… Job assigment

8. Thời hạn làm việc từ ngày …… tháng ….. năm ……….

đến ngày …… tháng …… năm ………

Period of work from ………………….. to …………………………….

 

Ngày …..tháng …….năm
GIÁM ĐỐC
SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI …………
DIRECTOR OF DEPARTMENT OF LABOUR, INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
Ký tên, đóng dấu
(Signature and stamp)

 

 

Trang 2

   

GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG LẦN 1

First Extension

Gia hạn từ ngày …… tháng …… năm ……..

đến ngày …… tháng …….. năm ………..

Extended from …. to …………..

…………., ngày …. tháng ……. năm
GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ………
DIRECTOR OF DEPARTMENT OF LABOUR, INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
(Ký tên, đóng dấu)
(Signature and stamp)

 

GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG LẦN 2

Second Extension

Gia hạn từ ngày …… tháng …… năm ……..

đến ngày …… tháng …….. năm ………..

Extended from …. to …………..

…………., ngày …. tháng ……. năm
GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ………
DIRECTOR OF DEPARTMENT OF LABOUR, INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
(Ký tên, đóng dấu)
(Signature and stamp)

 

GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG LẦN 3

Third Extension

Gia hạn từ ngày …… tháng …… năm ……..

đến ngày …… tháng …….. năm ………..

Extended from …. to …………..

…………., ngày …. tháng ……. năm
GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ………
DIRECTOR OF DEPARTMENT OF LABOUR, INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
(Ký tên, đóng dấu)
(Signature and stamp)

Trang 3

 

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191