Menu Đóng

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

MẪU SỐ 9. Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài
Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

MẪU SỐ 9. Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

TÊN ĐƠN VỊ: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

SỐ:

,………..ngày         tháng            năm

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 6 THÁNG ĐẦU NĂM ……………. (HOẶC NĂM …………)

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ………………………

Số TT TÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI Tuổi Giới tính Quốc tịch Trình độ Chức danh đang làm Mức lương Thời hạn làm việc Thời hạn giao kết HĐLĐ Cấp giấy phép Số LĐ gia hạn GPLĐ Lý do giảm Tổng số LĐ có mặt cuối kỳ LĐ nước ngoài Ghi chú
Nam Nữ Thời hạn làm việc Ngày bắt đầu Ngày hết hạn Dưới 1 năm Từ 1- 3 năm Không thuộc diện cấp GPLĐ Đã cấp GPLĐ (ghi theo số GPLĐ) Đang làm thủ tục cấp GPLĐ GPLĐ hết thời hạn Chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn GPLĐ bị cơ quan NN thu hồi Khác
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
I

1

2

..

 

Số lao động tăng

 

 

 

 

                                             
II

1

2

..

Số lao động giảm                                              

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu đơn vị.

Người sử dụng lao động
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: cột 23: Số lao động có mặt cuối kỳ là tổng số lao động Việt Nam và lao động nước ngoài ở cuối kỳ báo cáo.

 

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191