Menu Đóng

Mẫu Hợp đồng trả lương theo sản phẩm

Hợp đồng trả lương theo sản phẩm, Hợp đồng trả lương theo doanh số, hàng hoá hay theo các phương pháp tính hiệu quả khác.

Trả lương theo sản phẩm là hình thức trả lương cho người lao động căn cứ vào số lượng sản phẩm mà họ vừa sáng tạo ra và đơn giá tiền lương tính theo một đơn vị sản phẩm. Do đó, hợp đồng trả lương theo sản phẩm là một loại hợp đồng lao động trong đó bao gồm những thoả thuận, quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện hợp đồng với hình thức trả lương theo sản phẩm.

Hợp đồng trả lương theo sản phẩm

CÔNG TY ………………………..CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________

……….., ngày … tháng …. năm …

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
(V/v: làm việc với hình thức nhận lương theo sản phẩm)
Số: …/ ….

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012;
 • Căn cứ Luật Thương mại năm 2005;
 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
 • Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội năm 2014;
 • Căn cứ Nghị định số 148/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 49/2013/NĐ-CP về hợp đồng lao động và xử lý kỷ luật lao động;
 • Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương;
 • Căn cứ Nghị định số 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Bộ luật lao động về tiền lương;
 • Căn cứ Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động;
 • Căn cứ Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 44/2013/NĐ-CP về hợp đồng lao động;
 • Căn cứ khả năng và nhu cầu mỗi bên.

A/ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A)

– CÔNG TY………………………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………..

– Website:…………………………………………… Fax:…………………………………………..

– Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………….

– Người đại diện:………………………………….. Chức vụ:……………………………………

– Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………….

– Số tài khoản:…………………………. Ngân hàng:……………. Chi nhánh:………………

B/ NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B)

Họ và tên:…………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh: ……………..………… Giới tính: ……………..……..

Quê quán: ………………………..………………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………….……………………………………………..

Số CMTND:…………… Ngày cấp: ……………… Nơi cấp:…………………

Trình độ: …………………………….. Chuyên ngành: ………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………………..

Số tài khoản:…………………………. Ngân hàng:……………. Chi nhánh:………………

Hai bên thống nhất thoả thuận và cùng nhau ký kếy Hợp đồng lao động (sau đây gọi chung là “Hợp đồng”) với những điều khoản cơ bản sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1.1 Thời hạn hợp đồng

 • Loại hợp đồng:…………………………………………………………………………………………………….
 • Thời hạn hợp đồng:………………………………………………………………………………………………
 • Thời điểm bắt đầu:……………………………………………………………………………………………….
 • Thời điểm kết thúc:……………………………………………………………………………………………..

1.2 Công việc và địa điểm làm việc

 • Địa điểm làm việc:………………………………………………………………………………………………
 • Bộ phận công tác:………………………………………………………………………………………………..
 • Chức danh chuyên môn:……………………………………………………………………………………….

– Nhiệm vụ công việc như sau:
+ Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn của mình dưới sự quản lý, điều hành của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).
+ Phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác trong Công ty để phát huy tối đa hiệu quả công việc.
+ Hoàn thành những công việc khác tùy thuộc theo yêu cầu kinh doanh của Công ty và theo quyết định của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).

ĐIỀU 2. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

– Thời gian làm việc:…………………………………………………………………………………….
+ Từ ngày thứ 2 đến sáng ngày thứ 7:

Buổi sáng : 8h00 – 11h30

Buổi chiều: 13h30 – 17h30

– Thời gian nghỉ trong giờ làm việc:………………………………………………………………..

– Thời gian nghỉ hàng tuần:……………………………………………………………………………

– Thời gian nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, Tết:…………………………………………………………

– Thời gian nghỉ việc riêng:……………………………………………………………………………

– Thời gian nghỉ không hưởng lương:…………………………………………………………….

ĐIỀU 3. LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP

3.1 Quy định về lương và phụ cấp

– Hình thức trả lương: Trả lương theo sản phẩm

– Tiền lương được trả căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.

– Chế độ trả lương:………………………………………………………………………………………
(Chế độ trả lương theo sản phẩm là một trong các hình thức sau:

+ Tiền lương theo sản phẩm trực tiếp: được tính trực tiếp theo số lượng sản phẩm hoàn thành đúng chất lượng và đơn giá tiền lương sản phẩm đã quy định, không chịu bất cứ một sự hạn chế nào.

+ Tiền lương sản phẩm gián tiếp: là tiền lương trả cho lao động gián tiếp, dựa vào căn cứ kết quả của lao động trực tiếp làm ra để tính lương cho lao động gián tiếp.

+ Tiền lương theo sản phẩm có thưởng: Ngoài tiền lương theo sản phẩm trực tiếp còn được thưởng trong sản xuất, thưởng về tăng năng suất lao động, tiết kiệm vật tư.

+ Tiền lương theo sản phẩm lũy tiến: Ngoài tiền lương theo sản phẩm trực tiếp còn có một phần tiền thưởng được tính ra trên cơ sở tăng đơn giá tiền lương ở mức năng suất cao.)

– Phụ cấp lương:
+ Ăn trưa:………………………………………….
+ Điện thoại:………………………………………
+ Xăng xe:…………………………………………

– Chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế được thực hiện theo quy định của pháp luật. Công ty chịu trách nhiệm đóng phần bảo hiểm của công ty. Phần bảo hiểm thuộc trách nhiệm của bên B được bên B ủy quyền bên A trừ vào lương hàng tháng và đóng hộ.

– Các khoản bổ sung khác:……………………………………………………………………………

3.2 Thanh toán lương

– Phương thức trả lương:………………………………………………………………………
– Thời gian nghiệm thu sản phẩm:………………………………………………………….
– Thời hạn trả lương:…………………………………………………………………………….

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ MỖI BÊN

4.1 Quyền và nghĩa vụ của bên A

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động.

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật và nội quy lao động của doanh nghiệp.

– Xây dựng được các mức lao động, bảng lương, mức lương có căn cứ khoa học nhằm tạo điều kiện để tính toán các đơn giá tiền công chính xác.

– Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan liên đới để bảo vệ quyền lợi của mình nếu bên B vi phạm pháp luật hay các điều khoản của hợp đồng này

4.2 Quyền và nghĩa vụ của bên B

– Hoàn thành các công việc đã cam kết trong Hợp đồng;

– Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động….;

– Tránh khuynh hướng chỉ chú ý tới số lượng sản phẩm, không chú ý tới việc sử dụng tốt nguyên vật liệu, máy móc và giữ vững chất lượng sản phẩm, nhận thức rõ được trách nhiệm khi làm công việc của mình;

– Bồi thường vi phạm và vật chất do mình gây ra theo quy chế, nội quy của công ty và pháp luật nhà nước quy định;

– Thực hiện đúng cam kết trong HĐLĐ và các thỏa thuận bằng văn bản khác với bên A.

ĐIỀU 5. BẢO MẬT THÔNG TIN

Bên B cam kết rằng mọi thông tin nội bộ của bên A gồm báo cáo hàng tuần, hàng tháng, danh sách khách hàng, nhà cung cấp, quản lý điều hành và các thông tin nội bộ khác là thông tin mật. Bên B cam kết  không được tiết lộ, mua bán, trao đổi, chia sẻ cho bên thứ ba dưới bất cứ hình thức nào. Trường hợp bên A có chứng cứ cho rằng bên B tiết lộ thông tin ảnh hưởng đến kinh doanh, uy tín, thương hiệu của bên A thì bên B phải bồi thường thiệt hại 100%. 

ĐIỀU 6. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

– Hợp đồng lao đồng chấm dứt khi hết thời hạn hợp đồng hoặc do hai bên thoả thuận.

– Các bên được đơn phương chấm dứt hợp đồng tại một trong các trường hợp quy định tại Bộ luật lao động hiện hành. Đồng thời, thủ tục và điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải tuân thủ theo các quy định của Bộ luật này. Các bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi mỗi bên trong vòng không quá 30 ngày.

Điều 7: ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

– Các điều khoản khác không ghi trong hợp đồng này như trách nhiệm vật chất, bồi thường thiệt hại, kỷ luật lao động, giải quyết tranh chấp lao động và các vấn đề khác có liên quan thì thực hiện theo quy định tại Bộ luật Lao động 2012 và các văn bản pháp luật có liên quan khác.

– Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu một bên có nhu cầu thay đổi nội dung trong hợp đồng phải báo cho bên kia trước ít nhất 03 ngày và ký kết bản Phụ lục hợp đồng theo quy định của Pháp luật. Trong thời gian tiến hành thỏa thuận hai bên vẫn tuân theo hợp đồng lao động đã ký kết.

– Hai bên cam kết thực hiện trung thực, đúng và đầy đủ các quyền và nghĩa vụ được quy định trong Hợp đồng này.

– Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ……………………………

– Hợp đồng được lập thành ………, mỗi bên giữ …….. bản có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN A BÊN B
(ký và ghi rõ họ tên)(ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

 • Mẫu hợp đồng thuê chuyên gia đào tạo
 • Mẫu hợp đồng khoán bảo vệ rừng
 • Hợp đồng thuê chuyên gia
 • Hợp đồng giao nhận hàng hoá
 • Mẫu hợp đồng nhân công sơn bả
 • Hợp đồng nguyên tắc phòng thí nghiệm

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191