Menu Đóng

Mẫu Tờ khai phí sử dụng đường bộ – áp dụng đối với xe mô tô

Mẫu Tờ khai phí sử dụng đường bộ – áp dụng đối với xe mô tô

Phụ lục số 04

 

Mẫu số 02/TKNP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————————-

 

TỜ KHAI PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ

(áp dụng đối với xe mô tô)

Kỳ tính phí:  ……..

 

Người nộp phí:………………………………………………………………………….

Mã số thuế hoặc CMND: …………………………………………………………..

Địa chỉ:  ………………………………………………………………………………………

Quận/huyện: ………………. Tỉnh/Thành phố: ……………………………….

Điện thoại: …………………  Fax: ……………… Email: ………………

 

  Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Số TT Phương tiện chịu phí Dung tích xi lanh Biển số xe mức phí
1
2
….
  Tổng số phí phải nộp:      

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

                       Ngày……… tháng……….. năm……….

NGƯỜI NỘP PHÍ

             

Ký, ghi rõ họ tên,

 

Ghi chú: Tờ khai này áp dụng đối với chủ phương tiện thực hiện khai lần đầu và khai bổ sung khi có phát sinh tăng, giảm phương tiện.

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191