Menu Đóng

Mẫu Phiếu đăng ký dự thi kiểm toán viên

Mẫu Phiếu đăng ký dự thi kiểm toán viên

PHỤ LỤC SỐ 02b: PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KIỂM TOÁN VIÊN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC SỐ 02b

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

BỘ TÀI CHÍNH

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỘI ĐỒNG THI

KIỂM TOÁN VIÊN VÀ KẾ TOÁN VIÊN

HÀNH NGHỀ CẤP NHÀ NƯỚC

 

Ảnh màu

(3×4)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

KIỂM TOÁN VIÊN NĂM…..

 

  1. Họ và tên (chữ in hoa):………………………………SBD:…………………..
  2. Số điện thoại…………………………………email……………………………………………
  3. Ngày, tháng, năm sinh:……………………………… Nam (Nữ):………….
  4. Quê quán:………………………………………………………..…………….
  5. Chức vụ, đơn vị nơi đang công tác:…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

  1. Trình độ chuyên môn:

Tốt nghiệp: Đại học: …………………………. Chuyên ngành ……………….Năm ……..

Đại học: …………………………..Chuyên ngành ………………Năm ………

Học vị (kê khai học vị cao nhất): …………………………. Năm:…………….

Học hàm: …………………………………………………………….Năm ……..

  1. Thời gian thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán (kèm theo tài liệu chứng minh về thời gian thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán):
Từ tháng……/…

đến tháng…/…

Tên cơ quan, đơn vị nơi làm việc Bộ phận làm việc Chức danh, công việc Số tháng thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán
         
         
         
         
         
Tổng cộng

 

x x x
  1. Đăng ký dự thi:

(1) Lần đầu                               (2) Năm thứ 2                               (3) Năm thứ 3

(4) Có Chứng chỉ hành nghề kế toán, thi chuyển tiếp lấy Chứng chỉ KTV

  1. Đánh dấu nhân (x) môn thi đăng ký dự thi vào biểu sau:
 

Môn thi

Đăng ký dự thi kỳ thi năm… Điểm các môn thi đã dự thi Ghi chú
Năm …. Năm…..
1. Pháp luật về kinh tế và Luật Doanh nghiệp
2. Tài chính và quản lý tài chính nâng cao
3. Thuế và quản lý thuế nâng cao
4. Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao
5. Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao
6. Phân tích hoạt động tài chính nâng cao
7. Ngoại ngữ:
– Tiếng Anh
– Tiếng Nga
– Tiếng Pháp
– Tiếng Trung
– Tiếng Đức

 

 

Xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc UBND địa phương nơi cư trú                      

Ngày … tháng … năm ….

Người đăng ký dự thi

(Ký, họ tên)

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191