Menu Đóng

Mẫu Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

PHỤ LỤC III: Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ)

PHỤ LỤC III

(Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10  tháng 02 năm 2009 của Chính phủ)

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số:

………., ngày……… tháng……… năm………

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Tên cá nhân/cơ quan phê duyệt)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của…;

Căn cứ Nghị định số… ngày… của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

Xét đề nghị của… tại tờ trình số… ngày… và báo cáo kết quả thẩm định  của…,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình… với các nội dung chủ yếu sau:

 1. Tên dự án:
 2. Chủ đầu tư:
 3. Tổ chức tư vấn lập dự án:

Tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở (nếu khác với tổ chức tư vấn lập dự án):

 1. Chủ nhiệm lập dự án:
 2. Mục tiêu đầu tư xây dựng:
 3. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:
 4. Địa điểm xây dựng:
 5. Diện tích sử dụng đất:
 6. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở):
 7. Loại, cấp công trình:
 8. Thiết bị công nghệ (nếu có):
 9. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có):
 10. Tổng mức đầu tư của dự án:

Tổng mức:

Trong đó:

 • Chi phí xây dựng:

 • Chi phí, thiết bị:

 • Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư:

 • Chi phí quản lý dự án:

 • Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

 • Chi phí khác:

 • Chi phí dự phòng:

 1. Nguồn vốn đầu tư:
 2. Hình thức quản lý dự án:
 3. Thời gian thực hiện dự án:
 4. Các nội dung khác:

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành quyết định./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Các cơ quan có liên quan;
– Lưu:

Cơ quan phê duyệt
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191