Menu Đóng

Mẫu Thông báo mã số thuế

Mẫu Thông báo mã số thuế

Mẫu 11-MST: THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ
(Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)

Mẫu: 11-MST

 

TỔNG CỤC THUẾ (GDT)

 

CỤC THUẾ ( ): ……………….

—————

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

———————

 

THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ

TAX INDENTIFICATION NUMBER (TIN) NOTIFICATION

——————–

 

Cục Thuế thông báo mã số thuế của đơn vị/ cá nhân như sau:

The Tax Department of ……………………….. Province/City hereby would like to inform your TIN as follows:

 

Mã số thuế                          :……………………………………………………………………………….

Tax identification number     

 

Tên người nộp thuế           :……………………………………………………………………………….

Full name of Taxpayer

 

Địa chỉ trụ sở                     :……………………………………………………………………………….

Office address

 

Ngày cấp mã số thuế         :……………………………………………………………………………….

Date of issue

 

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp:……………………………………………………………………….

Tax Department in charge

 

Yêu cầu đơn vị phải sử dụng mã số thuế theo đúng quy định kể từ ngày nhận được

thông báo này.

You are required to use this Tax Identification Number in accordance with stipulated regulations as from the date of receiving this notification.

 

Ngày (date): …… / …… / ………….

THỦ TRƯƠNG CƠ QUAN THUẾ

DIRECTOR OF TAX DEPARTMENT

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191