Menu Đóng

Mẫu thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

PHỤ LỤC III-10: THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 06 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

PHỤ LỤC III-10

TÊN DOANH NGHIỆP
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: ………….

…., ngày … tháng … năm………

 

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:…………………………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế như sau1:

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng:

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc):……………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………

Họ và tên Kế toán trưởng:……………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………

2 Địa chỉ nhận thông báo thuế:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:…………………………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn:……………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố trực thuộc tỉnh:……………………………………………………

Tỉnh/Thành phố:…………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………….. Fax:………………………………………….

Email:……………………………………………………………………………………………………….

3 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập  
Hạch toán phụ thuộc  

 

4 Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …./….. đến ngày …/….

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

5 Tổng số lao động:………………………………………………………………………………………..
6 Đăng ký xuất khẩu:………………………………………………………………………………………
7 Tài khoản ngân hàng, kho bạc:

Tài khoản ngân hàng:……………………………………………………………………………………

Tài khoản kho bạc:………………………………………………………………………………………

8 Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Giá trị gia tăng  
Tiêu thụ đặc biệt  
Thuế xuất, nhập khẩu  
Tài nguyên  
Thu nhập doanh nghiệp  
Môn bài  
Tiền thuê đất  
Phí, lệ phí  
Thu nhập cá nhân  
Khác  

 

9 Ngành, nghề kinh doanh chính2:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

1 Chỉ kê khai những thông tin dự kiến thay đổi

2 Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký hoặc dự kiến đăng ký bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính.

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 

Các giấy tờ đính kèm:
– …………………..
– ………………….
– ………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191