Menu Đóng

Mẫu Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã

Mẫu HTXMĐ: ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh hợp tác xã)

Mẫu HTXMĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ

Kính gửi: Cơ quan đăng ký kinh doanh……………

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)…………………………….. Nam/Nữ………………….

Chức danh:………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:……/……./……… Dân tộc:……………………. Quốc tịch:…………………………….

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:…………………………………………………………………….

Ngày cấp: ……/……./……… Nơi cấp:……………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………………Fax:………………………………………………………..

Email:………………………………………..Website:…………………………………………………..

Đại diện theo pháp luật của hợp tác xã:………………………………………………………………………….

Đăng ký kinh doanh hợp tác xã với nội dung sau:

  1. Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)……………………………………………

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài:……………………………………………………………………..

Tên hợp tác xã viết tắt:……………………………………………………………………………………………….

  1. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………Fax:………………………………………………………..

Email:………………………………………..Website:…………………………………………………..

  1. Ngành, nghề kinh doanh:…………………………………………………………………………………………
  2. Vốn điều lệ (ghi bằng số và chữ)…………………………………………………………………………….
  • Tổng số vốn đã góp:………………………………………………………………………………………………..

  • Vốn góp tối thiểu của một xã viên theo vốn điều lệ:………………………………………………………..

  1. Tên, địa chỉ chi nhánh:…………………………………………………………………………………………….
  2. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:………………………………………………………………………………..

Tôi và xã viên hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Kèm theo đơn:

– …………………..

…, ngày … tháng … năm …

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191