Menu Đóng

Mẫu Thông báo về việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính

Mẫu số 17/ĐK: THÔNG BÁO Về việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

……………………………………………….

Số:……………/TB-VPĐKĐĐ

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________

 

…………., ngày……  tháng……. năm …..

 

THÔNG BÁO

Về việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính

Kính gửi:   ……………..…………………………………………………. 

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thông báo việc chỉnh lý bản sao hồ sơ địa chính của xã ………………………………………………….; như sau:

  1. Thửa đất có thay đổi:

1.1. Thửa đất số: ……………………………………………………………………….

1.2. Tờ bản đồ số:………………………………………………………………………

1.3. Tên người sử dụng đất:…………………………………………………………….

  1. Thửa đất sau khi thay đổi:

2.1. Thửa đất số:………………………………………………………………………..

2.2. Tờ bản đồ số:……………………………………………………………………….

2.3. Nội dung thay đổi: …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

  1. Lý do thay đổi:………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Các tài liệu của hồ sơ địa chính cần được cập nhật, chỉnh lý gồm:………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………,

  1. Kèm theo bản trích sao này có các giấy tờ sau đây:
  • Bản sao trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thể hiện đường ranh giới khu vực thửa đất có thay đổi (nếu có).

  • …………………………………………….. ………………………………………………………………………..

  • …………………………………………….. ………………………………………………………………………..

Đề nghị  ……………………………………… chỉnh lý biến động vào các tài liệu của hồ sơ địa chính như đã nói tại điểm 2 theo đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Giám đốc

Văn phòng đăng ký  quyền sử dụng đất

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

Ghi chú: Trường hợp có nhiều thửa đất biến động trong cùng một vụ việc thì tại điểm 1.1 ghi số hiệu của các thửa đất có biến động;

– Trường hợp một thửa đất tách thành nhiều thửa thì tại điểm 1.2 ghi tổng số thửa đất mới tách và lập danh sách các thửa đất mới tách theo Mẫu số 18/ĐK kèm theo.

Mẫu số:  18/ĐK

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT  MỚI TÁCH

 

  1. Thửa đất trước khi tách:

Thửa đất số:…………………, Tờ bản đồ số:……………

Tại xã…………………………, huyện…………………………, tỉnh………………………….

 

  1. Các thửa đất mới tách:
Thửa đất số Tờ bản đồ số Diện tích (m2) Nội dung thay đổi khác
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

…………….., ngày … tháng …năm……….

Giám đốc

Văn phòng đăng ký  quyền sử dụng đất

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191