Menu Đóng

Mẫu Tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu số 08/ĐK: TỜ TRÌNH Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

…………………………..

…………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 08/ĐK
————–
Số: ……. /TTr-
—————  
 

…………., ngày ….. tháng … năm ………..

 

 

TỜ TRÌNH

Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân ………………………………………….

 

– Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

– Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật Đất đai;

– Căn cứ ý kiến thẩm tra của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc;

Sau khi đã kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc gửi đến, ……………..Tài nguyên và Môi trường đề nghị Uỷ ban nhân dân …………………..

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho : …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hiện đang sử dụng đất tại xã…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Gửi kèm theo tờ trình này có các giấy tờ sau :

1-       Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của………………………………………… ;

2-       Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã viết cho…………………………………………………..;

3-       ……………………………………………………………………………………………………………………….;

4-       ……………………………………………………………………………………………………………………….;

 

 

 

…………., ngày  …  tháng …  năm……

Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

– Mẫu này dùng cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường để trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp;

– Trường hợp trình cấp giấy chứng nhận một lần cho nhiều thửa đất thì ghi tổng số hồ sơ trình và lập danh sách các hồ sơ kèm theo tờ trình này.

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191