Menu Đóng

Mẫu Tờ trình xin chủ chương đầu tư Dự án nhà ở

PHỤ LỤC 1 (MẪU 1): TỜ TRÌNH XIN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở
Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BXD ngày 15/6/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp

Tên cơ quan chủ quản: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-

 

TỜ TRÌNH XIN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở….(GHI TÊN DỰ ÁN)

Kính gửi : (UBND tỉnh/thành phố)

Căn cứ ……………………………………………………………………

 1. Tên cơ quan chủ quản:
 2. Địa chỉ cơ quan, đơn vị :
 3. Số điện thoại liên lac:                         Fax:
 4. Làm Tờ trình (UBND tỉnh/thành phố):
 5. Xin được đầu tư dự án:  (tên dự án)
 6. Tại:   (địa điểm dự án)
 7. Dự kiến quy mô chiếm đất:
 8. Diện tích đất xây dựng:
 9. Diện tích sàn xây dựng (cho mỗi loại công trình) :
 10. Quy mô dự án: (số phòng, căn hộ, diện tích sử dụng….)
 11. Mật độ xây dựng:
 12. Hệ số sử dụng đất:
 13. Hệ số xây dựng:
 14. Giải trình năng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý đầu tư, xây dựng:
 15. Các vấn đề khác:

Đề nghị (UBND tỉnh/thành phố) chấp thuận cho phép (tên cơ quan chủ quản đầu tư) đầu tư dự án này. Nếu được (UBND tỉnh/thành phố) chấp thuận, (tên cơ quan chủ quản đầu tư) sẽ tiến hành tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định.

 

Nơi nhận
– Như trên
– Lưu

…………., Ngày ……tháng……năm……….
Cơ quan chủ quản đầu tư
(ký tên, đóng dấu)

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191