Menu Đóng

Mẫu Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

PHỤ LỤC SỐ 4: QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BXD ngày 15/6/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp

Cơ quan phê duyệt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-

Số:

…………., ngày …….. tháng …….. năm

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA…

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

(TÊN DỰ ÁN NHÀ Ở) …………………………………………………..

(Tên cá nhân/cơ quan phê duyệt)

 • Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của………………………;

   

 • Căn cứ Nghị định số …….. ngày ……… của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

 • Căn cứ Thông tư số …………………………….. của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

 • Căn cứ ………………………………….

Sau khi xem xét Tờ trình phê duyệt dự án nhà ở ……….của (cơ quan thẩm định) báo cáo kết quả thẩm định dự án

Xét đề nghị của… tại Tờ trình số… ngày… và báo cáo kết quả thẩm định dự án của…,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư­ xây dựng nhà ở……………. với các nội dung chủ yếu sau:

 1. Tên dự án:
 2. Chủ đầu tư­:
 3. Tổ chức t­ư vấn lập dự án:
 4. Chủ nhiệm lập dự án:
 5. Mục tiêu đầu t­ư xây dựng:
 6. Nội dung và quy mô đầu t­ư xây dựng:
 7. Địa điểm xây dựng:
 8. Diện tích sử dụng đất:
 9. Phư­ơng án xây dựng (thiết kế cơ sở):
 10. Loại, cấp công trình:
 11. Phư­ơng án giải phóng mặt bằng, tái định cư­ (nếu có):
 12. Tổng mức đầu t­ư của dự án:

Tổng mức:

Trong đó:

 • Chi phí xây dựng:

   

 • Chi phí, thiết bị:

 • Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định c­ư (nếu có):

 • Chi phí khác:

 • Chi phí dự phòng:

 1. Nguồn vốn đầu t­ư :
 2. Giá bán, thuê, cho thuê mua,…
 3. Hình thức quản lý dự án :
 4. Thời gian thực hiện dự án :
 5. Các ưu đãi:
 6. Các nội dung khác :

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành quyết định./.

 

Nơi nhận :
– Như­ Điều 3,
– Các cơ quan có liên quan
– Lư­u:

Cơ quan phê duyệt
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191