Menu Đóng

Mẫu Văn bản thỏa thuận của người lao động làm thêm giờ

MẪU SỐ 1: VĂN BẢN THOẢ THUẬN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM THÊM GIỜ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15 /2003/TT-BLĐTBXH, ngày 03/6 /2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

MẪU SỐ 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 15 /2003/TT-BLĐTBXH, ngày 03/6 /2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Bộ, Ngành, Địa Phương……………………………………………

Doanh nghiệp, đơn vị :…………………………………..

Phân xưởng/phòng/ban: ………………………………………………

VĂN BẢN THOẢ THUẬN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
LÀM THÊM GIỜ

  • Thời gian làm thêm: Kể từ ngày …………. đến ngày ….. tháng …. năm ..

  • Địa điểm làm thêm:…………………………………………………………………………

Số

TT

Họ và tên Nghề, công việc đang làm Số giờ làm việc trong ngày

(giờ)

Số giờ làm thêm trong ngày

(giờ)

Chữ ký của người lao động
1.          
2.          
3.          
4.          
.          
.          
           
           
           
           
           
           

…………, ngày… tháng… năm …….

ĐẠI DIỆN CÔNG ĐOÀN
(Ký tên, đóng dấu)

  NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
hoặc người được uỷ quyền (Ký tên, đóng dấu)

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191