Menu Đóng

Thủ tục xin cấp phép hoạt động trung tâm dạy nghệ thuật cho trẻ em

Cho e hỏi có đv nào làm thủ tục xin cấp phép hoạt động trung tâm dạy nghệ thuật cho trẻ em. Tư vấn cho em về thủ tục và chi phí ạ.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, với thắc mắc của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Vì nhu cầu của bạn là muốn mở trung tâm dạy nghệ thuật cho trẻ em, đây là hình thức kinh doanh không thuộc trường hợp không phải đăng ký kinh doanh. Cho nên, để được cấp phép kinh doanh, bạn cần thành lập doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp năm 2014 và đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp.

Mà cụ thể:

Theo quy định tại Thông tư 04/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khoá thì điều kiện của hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khoá bao gồm: điều kiện về cơ sở vật chất; giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên; giáo trình, tài liệu mà cụ thể được quy định lần lượt tại các điều 4,5,6 Thông tư 04/2014/NĐ-CP như sau

“ Điều 4. Cơ sở vật chất

1. Có phòng học, phòng chức năng có đủ ánh sáng, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh trường học theo quy định.

2. Thiết bị dạy học phải bảo đảm an toàn, phù hợp với nội dung dạy học, hoạt động và tâm lý lứa tuổi người học.”

“Điều 5. Giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên

1. Có đủ điều kiện về sức khoẻ

2. Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan.”

“Điều 6. Giáo trình, tài liệu

Có đủ giáo trình, tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt. Nếu giáo trình, tài liệu tự lựa chọn hoặc tự xây dựng thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hoặc cơ quan xác nhận đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 7, Điều 8 của Quy định này chấp thuận; đảm bảo yêu cầu có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không trái với các quy định của pháp luật”.

Khi trung tâm nghệ thuật của bạn đã đáp ứng được các điều kiện theo quy định của luật được nêu trên đây, cũng như doanh nghiệp của bạn được thành lập và đã được cấp giấy chứng nhận kinh doanh thì bạn tiến hành thủ tục xin cấp phép hoạt động theo quy định tại Điều 7 Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014 về thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động như sau:

1. Thẩm quyền cấp phép hoạt động:

a) Giám đốc sở giáo dục và đào tạo cấp phép hoạt động đối với các đơn vị quy định tại mục b, khoản 2, Điều 1 Quy định này;

b) Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng cấp phép cho các đơn vị thuộc trường hoạt động trong khuôn viên của trường.

2. Hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động bao gồm:

a) Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Nội dung tờ trình nêu rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm, tổ chức bộ máy, tài chính và các nguồn lực khác; cam kết đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm túc quy định của các cấp quản lý nơi tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

b) Giấy phép đăng ký kinh doanh;

c) Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về ban lãnh đạo, các giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên (ghi rõ họ tên, trình độ học vấn, chức vụ, nghề nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan) tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

d) Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện.

3. Trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động:

a) Đơn vị lập hồ sơ xin cấp phép gửi cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép;b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra các điều kiện hoạt động để quyết định cấp phép hoặc không cấp phép. Trường hợp không đồng ý cấp phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191