Menu Đóng

Tờ trình đề nghị tăng lương

Tờ trình đề nghị tăng lương là văn bản của cá nhân/ tổ chức gửi đến bộ phận có thẩm quyền giải quyết việc xét tăng lương cho cá nhân(đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật) được đề xuất, cụ thể trong trường hợp sau đây:

1. Hướng dẫn làm Tờ trình đề nghị tăng lương

Khi đến hạn tăng lương, nếu người lao động, công chức, viên chức không được xét tăng lương thì có thể làm tờ trình gửi tới ban lãnh đạo đơn vị về yêu cầu xem xét tăng bậc lương đối với bản thân. Tờ trình cần tuân thủ các yêu cầu cơ bản của văn bản và cần tự xem xét một cách khách quan về các điều kiện bản thân trước khi nộp tờ trình.

Hồ sơ trình đề nghị tăng lương, tăng bậc lương bao gồm:

  • Tờ trình đề nghị tăng lương;
  • CMND/CCCD của người làm đơn;
  • Hợp đồng lao động, Quyết định bổ nhiệm, tuyển dụng,… hoặc các giấy tờ khác tương đương;
  • Căn cứ đáp ứng các điều kiện để được tăng lương, tăng bậc lương;
  • Hồ sơ có liên quan khác.

2. Tờ trình đề nghị tăng lương – Tư vấn 1900.0191


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…/TTr- UBND

 

 

….., ngày…tháng…năm…

 

TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ TĂNG LƯƠNG

Về việc đề nghị tăng lương từ tháng ……

 

-Căn cứ Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

-Căn cứ Quyết định số…;

-Căn cứ Biên bản họp Thành viên Uỷ ban nhân dân xã…;

-Căn cứ….

Uỷ ban nhân dân xã… kính đề nghị Phòng Nội vụ huyện… xem xét tăng lương các cán bộ xã có tên trong danh sách sau đây:

1. Ông/Bà:…………………………… Sinh năm:………………… Chức vụ:…………………….. Trình độ văn hóa:…………………………………………… Hiện đang hưởng lương bậc:…….. Nay đề nghị tăng lương lên bậc:……………

2. Ông/Bà:…………………………… Sinh năm:………………… Chức vụ:…………………….. Trình độ văn hóa:…………………………………………… Hiện đang hưởng lương bậc:…….. Nay đề nghị tăng lương lên bậc:……………

3……………………

………..

Kính đề nghị Phòng Nội vụ huyện… xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

 

-Phòng Nội vụ huyện….;

-Lưu: VT; TC 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191