Menu Đóng

Tờ trình xin bổ sung nhân sự

Tờ trình xin bổ sung nhân sự là văn bản của cá nhân/ tổ chức dùng để đề xuất với cấp trên(hoặc cơ quan chức năng) về vấn đề xin bổ sung thêm nhân sự nhằm mục đích được xem xét và phê duyệt, cụ thể trong trường hợp sau đây.

1. Hướng dẫn làm Tờ trình xin bổ sung nhân sự

Nhân sự là giá trị cốt lõi của tổ chức, đơn vị, để đảm bảo hoạt động của tổ chức, đơn vị đó. Khi đối mặt vấn đề thiếu nhân sự, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý hoặc trưởng đơn vị có thể yêu cầu được bổ sung nhân sự tới bộ phận điều hành. Việc tuyển dụng hoặc bổ nhiệm sẽ được tổ chức theo kế hoạch chi tiết để giải quyết vấn đề trên.

Hồ sơ kèm Tờ trình xin bổ sung nhân sự:

  • Tờ trình xin bổ sung nhân sự;
  • Văn bản thể hiện lý do phải bổ sung nhân sự (Dự án mới, nhu cầu mới, nhân sự cũ nghỉ,…);
  • Các giấy tờ khác có liên quan.

2. Mẫu Tờ trình xin bổ sung nhân sự – Tư vấn 1900.0191


TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:…/TTr-

 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

….., ngày…tháng…năm…

 

TỜ TRÌNH XIN BỔ SUNG NHÂN SỰ

Về việc xin bổ sung nhân sự đối với vị trí …

Căn cứ…

-Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty;

Kính gửi: -Tổng Giám đốc Công ty

– Trưởng phòng Hành chính- Nhân sự

Xét thấy, do thị trường biến động, nhu cầu của người sử dụng sản phẩm tăng cao. Để đảm bảo đáp ứng được số lượng sản phẩm tung ra thị trường, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người sử dụng, cũng như nâng cao chất lượng, tăng doanh thu cho công ty. Do đó, Tổ sản xuất, chế biến sản phẩm cần thêm…..nhân công. 

Nay kính đề nghị Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự xem xét bổ sung thêm nhân sự vào tổ sản xuất, chế biến của Công ty./.

Nơi nhận

 

-Phòng Giám đốc;

-Phòng Hành chính-Nhân sự;

-Lưu: VP

 

 

TỔ TRƯỞNG TỔ SẢN XUẤT

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191