Menu Đóng

Biên bản kiểm tra nội bộ của Hiệu trưởng

Biên bản kiểm tra nội bộ của Hiệu trưởng là văn bản nội bộ được ban hành và sử dụng trong bối cảnh, môi trường nhà trường. Văn bản này là kết quả của những chu kỳ kiểm tra, thanh tra định kỳ trong cơ sở giáo dục, đây cũng là căn cứ để ban hành các Quyết định khen thưởng hay kỷ luật sau đó.

Mẫu Biên bản kiểm tra nội bộ của hiệu trưởng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

……., ngày… tháng… năm…

BIÊN BẢN KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG………

(V/v:………………………)

  • Căn cứ Quyết định số……… ngày… tháng… năm… của ………… về việc……..;
  • Căn cứ Thông báo số………… ngày… tháng… năm… của…… về việc…….;
  • Căn cứ Kế hoạch kiểm tra nội bộ……… giai đoạn………….

Vào lúc …….. giờ ngày… tháng… năm… tại…………….., Hiệu trưởng trường….………. tiến hành thực hiện việc kiểm tra các công việc, hoạt động của các cán bộ, nhân viên, phương tiện phục vụ cho việc dạy học Trường…….………………… trong giai đoạn………………………….

I – Thành phần tham gia

  • Đại diện Ban kiểm tra

Ông/Bà………………………………… – Chức vụ: Hiệu trưởng Trường………

Ông/Bà………………………………… – Chức vụ: Cán hộ kiểm tra……………

  • Đối tượng được kiểm tra

– Cán bộ giáo viên, nhân viên

Tổ, nhóm chuyên môn, các bộ phận công tác

Lớp học và học sinh

– Cơ sở vật chất, tài chính

– Các nội dung khác: Học sinh giỏi, Lao động hướng nghiệp – Dạy nghề,…

II – Lý do kiểm tra

…………………………………………

III – Nội dung kiểm tra

1/ Kiểm tra cán bộ giáo viên, nhân viên:

– Kiểm tra thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, thể chất, quốc phòng, lao động hướng nghiệp, dạy nghề, chăm sóc, nuôi dưỡng theo qui định

– Kiểm tra thực hiện chương trình, nội dung giảng dạy; thực hiện quy chế chuyên môn, soạn bài kiểm tra, cho điểm, đánh giá, xếp loại, xét duyệt học sinh lên lớp, tốt nghiệp …

– Kiểm tra các cán bộ, nhân viên giúp việc và các mặt công tác, các hoạt động trong nhà trường như công tác: kế toán, văn phòng, thủ quỹ, thư viện, bảo vệ…về việc thực hiện chức trách và năng lực đảm nhiệm công việc được giao

 2/ Kiểm tra tổ, nhóm chuyên môn, các bộ phận công tác:

 Tập trung kiểm tra kế hoạch, nề nếp sinh hoạt, tổ chức thực hiện kế hoạch:

– Công tác quản lý của tổ trưởng.

– Hồ sơ chuyên môn.

– Nền nếp chuyên môn.

– Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động học tập của học sinh.

– Chất  lượng giảng dạy của tổ, nhóm chuyên môn.

 3/ Kiểm tra lớp học và học sinh:

– Kiểm tra trình độ văn hoá, đạo đức, khả năng tự quản, thông qua kiểm tra để đánh giá công tác chủ nhiệm , chất lượng giảng dạy của giáo viên.

– Hoạt động học tập: nền nếp, thái độ, kết quả.

– Rèn luyện, các mặt giáo dục toàn diện.

– Sinh hoạt tập thể lớp.

– Xây dựng cá nhân tổ, nhóm điển hình .

 4/ Kiểm tra cơ sở vật chất, tài chính:

–  Kiểm tra cơ sở vật chất

– Kiểm tra tài chính: Bao gồm việc thực hiện ghi chép theo dõi thu chi sổ sách kế toán, việc thực hiện nguyên tắc tài chính, thực hiện chế độ chính sách, luật về tài chính.

IV – Đánh giá kết quả kiểm tra và xếp loại

1. Đánh giá chung

*Ưu điểm

……………………………………

*Nhược điểm

……………………………………

2. Đánh giá cụ thể và xếp loại

……………………………………

V – Ý kiến khác (nếu có)

……………………………………

Biên bản kết thúc vào lúc…… giờ  ngày… tháng… năm………

Biên bản này đã được đọc cho những người có tên trên nghe, xác nhận nội dung và công nhận đúng sự thật.

HIỆU TRƯỞNG

(ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191