Menu Đóng

Biên bản phạt vi phạm hợp đồng

Biên bản phạt vi phạm hợp đồng, biên bản xử lý yêu cầu bồi thường hợp đồng, các nội dung vi phạm, những thỏa thuận trước đó.

Biên bản phạt vi phạm hợp đồng

Biên bản phạt vi phạm hợp đồng là văn bản ghi nhận lại nội dung quá trình làm việc nhằm xác định, làm rõ các hành vi vi phạm hợp đồng và nghĩa vụ bồi thường, bù đắp tổn thất của bên có lỗi. Biên bản không nhất thiết phải có sự có mặt của tất cả các bên đã ký kết hợp đồng, điểm chủ yếu là ghi nhận lại hành vi vi phạm hoặc hậu quả một cách khách quan.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản phạt vi phạm hợp đồng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        , ngày   tháng   năm

 

BIÊN BẢN PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

(Về việc: Phạt vi phạm hợp đồng số ….)

            Hôm nay, hồi… ngày… tháng… năm… tại…

            – Căn cứ Hợp đồng thuê nhà số…

Chúng tôi gồm:

– Tôi: Nguyễn Văn A

Ngày sinh:

Số điện thoại:

CCCD số… cấp ngày… tại…

Chỗ ở hiện nay:

– Những người làm việc với tôi:

+ Ông Nguyễn Văn B

Ngày sinh:

Số điện thoại:

CCCD số… cấp ngày… tại…

Chỗ ở hiện nay:

+ Bà Nguyễn Thị C:

+…

– Những người khác:

+ Ông… CCCD số cấp ngày… tại…

+…

Nội dung làm việc:

Vào hồi… ngày… tháng… năm… tôi và gia đình ông B bà C có giao kết Hợp đồng thuê nhà số… lập ngày… Đến ngày… hợp đồng kết thúc, gia đình ông B bà C chưa trả tiền thuê nhà… tháng và đã làm hỏng một số đồ nội thất vi phạm điều… về nghĩa vụ giữ gìn tài sản trong Hợp đồng thuê nhà số…

Qua làm việc, chúng tôi thống nhất các điều khoản phạt vi phạm hợp đồng như sau:

  1. Gia đình ông B bà C trả số tiền thuê nhà trong… tháng là: …
  2. Gia đình ông B bà C trả số tiền… do vi phạm điều… Hợp đồng thuê nhà để sửa chữa nội thất
  3. Biên bản này gồm… trang, có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản làm căn cứ thực hiện.

    Người lập                       Người làm việc với tôi                 Người xác nhận

        (ký, ghi rõ họ tên)                    (ký, ghi rõ họ tên)              (Nêu ý kiến, ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191