Menu Đóng

Công văn nhắc nhở

Công văn truyền đạt thông tin, mệnh lệnh nhắc nhở đối với cơ sở, tổ chức, cá nhân có hành vi chưa đúng quy định nhưng chưa đến mức phải tiến hành xử phạt.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Tổng quan Công văn nhắc nhở

Công văn nhắc nhở là văn bản được sử dụng khi cá nhân, tổ chức muốn nhắc nhở cá nhân, tổ chức khác về việc thực hiện một nhiệm vụ, một công việc nào đó. Nội dung của công văn nhắc nhở đề ra nội dung chưa đúng và hướng khắc phục nội dung đó.

Mẫu Công văn nhắc nhở

TRƯỜNG ĐẠI HỌC…

PHÒNG ĐÀO TẠO

______

Số:… /CV-ĐT

V/v: Kiểm tra, đôn đốc sinh viên thực hiện nội quy nhà trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

….., ngày… tháng … năm…

CÔNG VĂN NHẮC NHỞ

Kính gửi:  – Ban chủ nhiệm các Khoa;

– Trưởng các Bộ môn;

– Các Cán bộ giảng viên;

– Các Cố vấn học tập.

Thực hiện kế hoạch của nhà trường về việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý sinh viên theo Công văn số … ngày …  tháng … năm 20.. về kiểm tra, đôn đốc việc tuân thủ nội quy nhà trường đối với sinh viên. Nhìn chung sinh viên đã có ý thức thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, vẫn có một số sinh viên vi phạm các nội quy nhà trường như đi học muộn, không đeo thẻ sinh viên.

Theo kết luận tại cuộc họp Đoàn kiểm tra tổng thể Học kỳ 2 năm 20… – 20… nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện tốt nội quy, quy chế đối với người học, Phòng Đào tạo sẽ kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện đeo thẻ của sinh viên khi đến trường. Do vậy Phòng Đào tạo đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa nhắc nhở Cán bộ, Giảng viên và các Cố vấn học tập yêu cầu sinh viên tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các nội quy nhà trường. Các cán bộ Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra việc tuân thủ nội quy của sinh viên, nếu sinh viên nào không thực hiện các Cán bộ Giảng viên, Cố vấn học tập có trách nhiệm nhắc nhở và lập danh sách gửi Đoàn kiểm tra để xử lý theo quy định.

Phòng Đào tạo yêu cầu Ban chủ nhiệm các Khoa, Trưởng các Bộ môn đôn đốc các Cán bộ, Giảng viên và các Cố vấn học tập có trách nhiệm phối hợp với Phòng Đào tạo thực hiện nghiêm túc công văn này./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

–          Như trên;

–          Lưu: VT, ĐT.

 TRƯỞNG PHÒNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191