Menu Đóng

Mẫu Quyết định Khiển trách

Mẫu Quyết định Khiển trách, quyết định xử lý kỷ luật nhân viên, cán bộ, nhân sự thuộc tổ chức, đơn vị.

Tổng quan Mẫu Quyết định Khiển trách

Quyết định khiển trách là văn bản được sử dụng khá phổ biến trong các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức. Văn bản này thể hiện sự nhắc nhở, đề nghị rút kinh nghiệm đối với một hành vi không đúng chuẩn mực, không đúng quy định đã xảy ra. Quyết định này là một căn cứ để sau này xem xét tổng hợp hình phạt về một cá nhân người lao động, công chức, viên chức nào đó.

Mẫu Quyết định khiển trách

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

————————–

Số: …….. /QĐKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

                                                                                  Hà Nội, ngày … tháng … năm 201…

                      QUYẾT ĐỊNH KHIỂN TRÁCH               

Giám đốc/Trưởng chi nhánh/Trưởng phòng/Trưởng bộ phận

Công ty……………………………………..

Ông(Bà)……………………………………..

  • Căn cứ vào Bộ Luật Lao động;
  • Căn cứ Biên bản số …………… ngày……………………..;
  • Căn cứ Nội quy lao động của Công ty …………………………..;
  • Xét hành vi của nhân viên…………………………………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sau khi xem xét cụ thể vụ việc, hành vi của Ông(Bà)…………….. và làm việc lấy ý kiến thống nhất của các bộ phận có liên quan, tôi đưa ra nhận xét sau:

Ông (Bà)…………………..giữ chức vụ…………… ngày ……………. đã có hành vi ……………………. gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hoạt động của chi nhánh. Cụ thể:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Việc như trên, không thể được chấp nhận và tiếp diễn trong môi trường làm việc của ……………………………….. Bằng quyết định này, tôi thay mặt Ban Giám đốc công ty …………… nhắc nhở, khiển trách Ông(Bà) …………………… và áp dụng Điều …….. Nội quy công ty xử lý hành vi vi phạm bằng hình thức “Phạt tiền”.

Số tiền phạt là: …………………………………(Bằng chữ: ……………………………………………….)
Điều 2: Nếu Ông (Bà) ………………………….. còn tiếp diễn hành vi trên, dựa theo Nội quy của Công ty, tôi sẽ lập Biên bản xử lý và đưa ra Hội đồng kỷ luật xem xét giải quyết.
Điều 3: Ông (Bà)…………………………. và Phó giám đốc hành chính, Phòng Hành chính nhân sự, Phòng Kế toán cùng các bộ phận có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                                         
Nơi nhận:                                                              GIÁM ĐỐC/TRƯỞNG CHI NHÁNH/….

  • VP

  • Ông (Bà)……………………..

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191