Menu Đóng

Đơn xin lắp điện sản xuất, thay đổi giá điện, chuyển đổi mục đích sử dụng điện

Đơn xin lắp điện sản xuất, thay đổi giá điện, chuyển đổi mục đích sử dụng điện là Mẫu đơn được sử dụng trong các trường hợp khách hàng có nhu cầu đề nghị được lắp điện sản xuất, điện cho nông nghiệp, điện ba pha hoặc điện dân dụng hoặc đưa ra những yêu cầu như thay đổi giá điện đang áp dụng.

Thông thường đơn vị điện lực sẽ cung cấp các biểu mẫu khai với nội dung yêu cầu như trên, tuy nhiên trong một số trường hợp, khi ngoài yêu cầu chính, khách hàng cần phải giải trình lý do đặc biệt, thể hiện đầy đủ hoàn cảnh và nhu cầu của mình, mẫu đơn này có thể được sử dụng để mở rộng hơn nội dung cho bản tờ khai theo mẫu.

1. Đơn xin lắp điện sản xuất nông nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*************

………………….., ngày … tháng … năm…… 

ĐƠN XIN LẮP ĐIỆN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Kính gửi: Công ty điện lực……………………………….. Chi nhánh: ………………..

 • Căn cứ theo Bộ luật Dân sự 2015 có hiệu lực từ 01/01/2017;
 • Căn cứ theo Luật Điện lực 2004 được sửa đổi năm 2012 có hiệu lực từ 01/07/2013;
 • Căn cứ văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BCT ngày 09/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và luật sửa đổi bổ sung một số diều của Luật điện lực;
 • Căn cứ chỉ thị số … của UBND huyện …  ngày…..
 • Căn cứ theo các quy định pháp luật có liên quan.

Tôi là:……………………………………….. Sinh ngày…./…./………

CMND số: …………………….. Ngày cấp: ………….. Tại: ……………………

Địa chỉ: …………………………………………….

Số điện thoại:……………

Tôi xin trình bày với quý công ty một việc như sau:

Theo như chỉ thị số: … của Chủ tịch UBND huyện ……. nhằm mục đích phát triển tiềm năng nông nghiệp của huyện cũng như khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình, cá nhân trong khắp cả huyện, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện sẽ hỗ trợ các hộ gia đình trong việc sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Nắm được tinh thần của chị thị, xét thấy cũng trong diện sản xuất nông nghiệp cụ thể là trồng hoa, gia đình tôi sau khi cân nhắc, tính toán thì thấy rằng điện sinh hoạt hiện tại mà gia đình đang sử dụng không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng để tăng gia. Sau thời gian tìm hiểu, gia đình tôi thấy rằng điện 3 pha rất phù hợp với nhu cầu sử dụng hiện tại của gia đình, từ ngày … gia đình tôi đã chủ động mua các thiết bị sử dụng điện 3 pha để sử dụng.

Theo như quy định của Luật Điện lực và pháp luật liên quan, tôi thấy rằng gia đình không có đủ khả năng tự lắp đặt và biết được rằng quý công ty có thể đáp ứng được yêu cầu của gia đình, do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị quý công ty xem xét, chấp thuận cho gia đình tôi được lắp đặt điện 3 pha và mong quý công ty tiến hành chỉ đạo cán bộ nhân viên ký kết hợp đồng lắp đặt và sử dụng. Nội dung thỏa thuận sẽ được quy định trong hợp đồng.

Tôi cam đoan sẽ sử dụng đúng mục đích và thực hiện thanh toán đầy đủ tiền điện theo quy định.

Tôi mong quý công ty sẽ sớm trả lời trong thời gian sớm nhất trong vòng … ngày.

Kính mong quý công ty xem xét, chấp thuận.

Tôi gửi kèm theo đơn này là: Giấy đề nghị mua điện; Chứng minh nhân dân bản sao có chứng thực; Hộ khẩu bản sao có chứng thực; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hóa đơn mua các thiết bị chạy điện 3 pha (máy biến áp, …). Mỗi loại giấy tờ trên đều có số lượng 1 bản.

Tôi xin chân thành cám ơn!

 Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Đơn đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng điện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*************

………………….., ngày … tháng … năm…… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐIỆN

(V/v chuyển đổi điện sinh hoạt thành điện kinh doanh)

Kính gửi: Công ty điện lực……………………………….. Chi nhánh: ……………..

 • Căn cứ theo Bộ luật Dân sự 2015 có hiệu lực từ 01/01/2017;
 • Căn cứ theo Luật Điện lực 2004 được sửa đổi năm 2012 có hiệu lực từ 01/07/2013;
 • Căn cứ văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BCT ngày 09/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và luật sửa đổi bổ sung một số diều của Luật điện lực;
 • Căn cứ theo Thông tư 16/2014/TT-BCT;         
 • Căn cứ theo các quy định pháp luật có liên quan.

Tôi là:……………………………………….. Sinh ngày…./…./………

CMND số: …………………….. Ngày cấp: ………….. Tại: ……………………

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………

Tôi xin trình bày với quý công ty một việc như sau:

Sau 1 thời gian sử dụng điện sinh hoạt vừa để kinh doanh vừa để sinh hoạt, gia đình chúng tôi sau khi cân nhắc, tính toán thì thấy rằng điện sinh hoạt hiện tại mà gia đình đang sử dụng không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng để mở rộng sản xuất kinh doanh. Sau thời gian tìm hiểu, gia đình tôi thấy rằng nếu chuyển sang sử dụng điện kinh doanh thì sẽ rất phù hợp với nhu cầu sử dụng hiện tại của gia đình với những máy móc, thiết bị được đầu tư để sản xuất kinh doanh với hiệu quả tốt hơn.

Theo như quy định của Luật Điện lực và Thông tư 16/2014/TT-BCT, thấy rằng gia đình không có đủ khả năng tự lắp đặt và biết được rằng quý công ty có thể đáp ứng được yêu cầu của gia đình, do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị quý công ty xem xét, chấp thuận cho gia đình tôi được chuyển mục đích sử dụng điện hiện tại là điện sinh hoạt sang điện kinh doanh và mong quý công ty tiến hành chỉ đạo cán bộ nhân viên ký kết hợp đồng lắp đặt và sử dụng.

Tôi cam đoan sẽ sử dụng đúng mục đích và thực hiện thanh toán đầy đủ tiền điện theo quy định.

Kính mong quý công ty xem xét, chấp thuận.

Tôi gửi kèm theo đơn này là: Giấy đề nghị thay đổi mục đích sử dụng điện; Chứng minh nhân dân bản sao có chứng thực, Hộ khẩu bản sao có chứng thực; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản sao có chứng thực, Hóa đơn mua các thiết bị chạy điện 3 pha (máy biến áp, …). Mỗi loại giấy tờ trên đều có số lượng 1 bản.

Tôi xin chân thành cám ơn!

 Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Đơn đề nghị lắp đặt điện tưới tiêu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*************

………………….., ngày … tháng … năm…… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ LẮP ĐẶT ĐIỆN TƯỚI TIÊU

Kính gửi: Công ty điện lực……………………………….. Chi nhánh: ……………..

 • Căn cứ theo Bộ luật Dân sự 2015 có hiệu lực từ 01/01/2017;
 • Căn cứ theo Luật Điện lực 2004 được sửa đổi năm 2012 có hiệu lực từ 01/07/2013;
 • Căn cứ văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BCT ngày 09/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và luật sửa đổi bổ sung một số diều của Luật điện lực;
 • Căn cứ theo Thông tư 16/2014/TT-BCT;         
 • Căn cứ theo các quy định pháp luật có liên quan.

Tôi là:……………………………………….. Sinh ngày…./…./………

CMND số: …………………….. Ngày cấp: ………….. Tại: ……………………

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………

Tôi xin trình bày với quý công ty một việc như sau:

Sau 1 thời gian sản xuất nông nghiệp, cụ thể là cây cà phê, gia đình chúng tôi sau khi cân nhắc, tính toán thì thấy rằng điện sinh hoạt hiện tại mà gia đình đang sử dụng không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng để mở rộng sản xuất nông nghiệp hiện tại. Sau thời gian tìm hiểu, gia đình tôi thấy rằng nếu được cấp điện đến tận nơi trồng cây thì sẽ rất tiện lợi và tiết kiệm chi phí và rất phù hợp với nhu cầu sử dụng hiện tại của gia đình với những máy móc, thiết bị được đầu tư để sản xuất nông nghiệp với hiệu quả tốt hơn.

Theo như quy định của Luật Điện lực, nghị định hướng dẫn và Thông tư 16/2014/TT-BCT, thấy rằng gia đình không có đủ khả năng tự lắp đặt và biết được rằng quý công ty có thể đáp ứng được yêu cầu của gia đình, do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị quý công ty xem xét, chấp thuận cho gia đình tôi được lắp đặt điện tưới tiêu vào vườn cà phê và mong quý công ty tiến hành chỉ đạo cán bộ nhân viên ký kết hợp đồng lắp đặt và sử dụng.

Tôi cam đoan sẽ sử dụng đúng mục đích và thực hiện thanh toán đầy đủ tiền điện theo quy định.

Kính mong quý công ty xem xét, chấp thuận.

Tôi gửi kèm theo đơn này là: Giấy đề nghị lắp đặt; Chứng minh nhân dân bản sao có chứng thực, Hộ khẩu bản sao có chứng thực; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản sao có chứng thực, Hóa đơn mua các thiết bị chạy điện 3 pha (máy biến áp, …). Mỗi loại giấy tờ trên đều có số lượng 1 bản.

Tôi xin chân thành cám ơn!

 Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Đơn đề nghị thay đổi giá điện tưới tiêu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*************

………………….., ngày … tháng … năm…… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI GIÁ ĐIỆN TƯỚI TIÊU

Kính gửi: Công ty điện lực……………………………….. Chi nhánh: ……………..

 • Căn cứ theo Bộ luật Dân sự 2015 có hiệu lực từ 01/01/2017;
 • Căn cứ theo Luật Điện lực 2004 được sửa đổi năm 2012 có hiệu lực từ 01/07/2013;
 • Căn cứ văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BCT ngày 09/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và luật sửa đổi bổ sung một số diều của Luật điện lực;
 • Căn cứ theo Thông tư 16/2014/TT-BCT;         
 • Căn cứ theo chỉ thị số: … của Thủ tướng chính phủ về hỗ trợ, giúp đỡ các tổ chức cá nhân kinh doanh chịu hậu quả nặng nề của Covid – 19….
 • Căn cứ theo các quy định pháp luật có liên quan.

Tôi là:……………………………………….. Sinh ngày…./…./………

CMND số: …………………….. Ngày cấp: ………….. Tại: ……………………

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………

Tôi xin trình bày với quý công ty một việc như sau:

Sau 1 thời gian được công ty tạo điều kiện lắp đặt thêm điện tưới tiêu ở khu vườn, cụ thể tại ……., gia đình chúng tôi rất cảm kích sự giúp đỡ nhiệt tình của quý công ty. Thời gian vừa qua với sự ảnh hưởng của dịch bệnh Corona, gia đình chúng tôi rất cố gắng cân bằng chi phí các nguồn thu nhập và chi tiêu đã thấy rằng mình sẽ không đủ khả năng tiếp tục trồng và kinh doanh. Nắm được tinh thần chị thị của Chính phủ, gia đình chúng tôi sau khi cân nhắc, tính toán thì thấy rằng mức giá tiền điện hiện tại nếu được quý công ty giảm xuống sẽ giúp đảm bảo cho việc gia đình được tiếp tục sản xuất nông nghiệp hiện tại để chống chọi qua thời gian dịch bệnh.

Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị quý công ty xem xét, chấp thuận thay đổi giá điện của phần tưới tiêu giảm xuống cho gia đình tôi của phần đã được lắp đặt điện tưới tiêu vào vườn cà phê và mong quý công ty tiến hành chỉ đạo cán bộ nhân viên ký kết hợp đồng lắp đặt và sử dụng.

Tôi cam đoan sẽ sử dụng đúng mục đích và thực hiện thanh toán đầy đủ tiền điện theo quy định.

Kính mong quý công ty xem xét, chấp thuận.

Tôi gửi kèm theo đơn này là: Giấy đề nghị thay đổi giá điện; Chứng minh nhân dân bản sao có chứng thực, Hộ khẩu bản sao có chứng thực; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản sao có chứng thực, Hóa đơn mua các thiết bị chạy điện 3 pha (máy biến áp, …). Mỗi loại giấy tờ trên đều có số lượng 1 bản.

Tôi xin chân thành cám ơn!

 Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Đơn đề nghị giải thích cách tính giá điện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*************

………………….., ngày … tháng … năm…… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI THÍCH CÁCH TÍNH GIÁ ĐIỆN

Kính gửi: Công ty điện lực……………………………….. Chi nhánh: ……………..

 • Căn cứ theo Hiến pháp 2013;
 • Căn cứ theo Bộ luật Dân sự 2015 có hiệu lực từ 01/01/2017;
 • Căn cứ theo Luật Điện lực 2004 được sửa đổi năm 2012 có hiệu lực từ 01/07/2013;
 • Căn cứ văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BCT ngày 09/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và luật sửa đổi bổ sung một số diều của Luật điện lực;
 • Căn cứ theo Thông tư 16/2014/TT-BCT;         
 • Căn cứ theo các quy định pháp luật có liên quan.

Tôi là:……………………………………….. Sinh ngày…./…./………

CMND số: …………………….. Ngày cấp: ………….. Tại: ……………………

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………

Tôi xin trình bày với quý công ty một việc như sau:

Thời gian vừa qua, Thủ tướng Chính phủ mới kí ban hành 2 văn bản đó là nghị định số 51/2020/NĐ-CP cùng với thông tư mới của Bộ Tài chính về điều chỉnh giá và cách tính giá điện. Từ trước đến nay sử dụng dịch vụ của quý công ty, tôi thấy rất yên tâm vì quý công ty luôn cung cấp các thông tin về cách tính và giá điện cập nhật rất minh bạch. Với hệ quả của Thủ tướng ký ban hành 2 văn bản mới, với kiến thức không phải chuyên môn về điện lực và tài chính, tôi không hiểu được cách tính mới này sẽ được tính như thế nào.

Căn cứ theo Hiến pháp 2013 của nước ta, tôi có quyền được hiểu về các thông tin về giá điện vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và nó không phải là các vấn đề mà Nhà nước không được tiết lộ. Để tránh những hiểu lầm không đáng có cũng như để có sự hợp tác thiện chí nhất về sau, tôi xin được yêu cầu quý công ty với hiểu biết chi tiết giải thích cách tính giá điện mới vừa được ban hành.

Kính mong quý công ty xem xét, chấp thuận.

Tôi xin chân thành cám ơn!

 Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

6. Đơn xin lắp điện ba pha sản xuất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*************

………………….., ngày … tháng … năm…… 

ĐƠN XIN LẮP ĐIỆN BA PHA SẢN XUẤT

Kính gửi: Công ty điện lực……………………………….. Chi nhánh: ………………..

 • Căn cứ theo Bộ luật Dân sự 2015 có hiệu lực từ 01/01/2017;
 • Căn cứ theo Luật Điện lực 2004 được sửa đổi năm 2012 có hiệu lực từ 01/07/2013;
 • Căn cứ văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BCT ngày 09/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và luật sửa đổi bổ sung một số diều của Luật điện lực;
 • Căn cứ chỉ thị số … của UBND huyện …  ngày…..
 • Căn cứ theo các quy định pháp luật có liên quan.

Tôi là:……………………………………….. Sinh ngày…./…./………

CMND số: …………………….. Ngày cấp: ………….. Tại: ……………………

Địa chỉ: …………………………………………….

Số điện thoại:……………

Tôi xin trình bày với quý công ty một việc như sau:

Theo như chỉ thị số: … của Chủ tịch UBND huyện ……. nhằm mục đích phát triển tiềm năng nông nghiệp của huyện cũng như khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình, cá nhân trong khắp cả huyện, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện sẽ hỗ trợ các hộ gia đình trong việc sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Nắm được tinh thần của chị thị, xét thấy mình cũng nằm trong diện sản xuất, cụ thể là xưởng gia công giấy, gia đình tôi sau khi cân nhắc, tính toán thì thấy rằng điện sinh hoạt hiện tại mà gia đình đang sử dụng không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng để sản xuất. Sau thời gian tìm hiểu, gia đình tôi thấy rằng điện 3 pha rất phù hợp với nhu cầu sử dụng hiện tại của gia đình, từ ngày … gia đình tôi đã chủ động mua các thiết bị sử dụng điện 3 pha để sử dụng.

Theo như quy định của Luật Điện lực, nghị định hướng dẫn và Thông tư 16/2014/TT-BCT, tôi thấy rằng gia đình không có đủ khả năng tự lắp đặt và biết được rằng quý công ty có thể đáp ứng được yêu cầu của gia đình, do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị quý công ty xem xét, chấp thuận cho gia đình tôi được lắp đặt điện ba pha sản xuất và mong quý công ty tiến hành chỉ đạo cán bộ nhân viên ký kết hợp đồng lắp đặt và sử dụng. Nội dung thỏa thuận sẽ được quy định trong hợp đồng.

Tôi cam đoan sẽ sử dụng đúng mục đích và thực hiện thanh toán đầy đủ tiền điện theo quy định.

Tôi mong quý công ty sẽ sớm trả lời trong thời gian sớm nhất trong vòng … ngày.

Kính mong quý công ty xem xét, chấp thuận.

Tôi gửi kèm theo đơn này là: Giấy đề nghị mua điện; Chứng minh nhân dân bản sao có chứng thực; Hộ khẩu bản sao có chứng thực; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hóa đơn mua các thiết bị chạy điện 3 pha (máy biến áp, …). Mỗi loại giấy tờ trên đều có số lượng 1 bản.

Tôi xin chân thành cám ơn!

 Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

LUẬT SƯ TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT MẪU ĐƠN

Tư vấn giúp đỡ miễn phí gọi: 1900.0191

Bạn đang thắc mắc và băn khoăn khi sử dụng các mẫu đơn, không biết mẫu nào là đúng, hợp pháp hay mới nhất. Hoặc đơn của bạn đã gửi nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi, không được giải quyết hay từ chối. Mọi vấn đề đều phát sinh từ việc sử dụng mẫu đơn sai, không đúng quy định hoặc trình bày không rõ ràng, không có căn cứ pháp luật.

Với kinh nghiệm nhiều năm trợ giúp pháp lý cho người dân trên nhiều lĩnh vực, mẫu đơn của chúng tôi rất đa dạng và luôn được cập nhật nhằm đảm bảo quyền lợi cao nhất cho khách hàng. Để được hỗ trợ ngay lập tức hoàn toàn miễn phí, vui lòng gọi Hotline 1900.0191 để gặp Luật sư giải đáp.

Trong một số trường hợp, nếu bạn muốn yêu cầu Luật sư trực tiếp viết toàn bộ lá đơn cho bạn, yêu cầu này Trọn gói chỉ 500.000đ. Với toàn bộ các công việc, thời gian tiết kiệm được, hãy để chúng tôi thực hiện công việc của mình. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách ký, gửi đơn, nộp đơn tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết, lên lộ trình thời gian, hồ sơ với các thủ tục có liên quan. Mọi thứ bạn cần làm đó chỉ là liên hệ ngay với chúng tôi qua số Hotline: 1900.0191 để được tư vấn và hướng dẫn xác lập dịch vụ.

Các biểu mẫu đơn văn bản hành chính thông dụng mới nhất

Các biểu mẫu đơn, văn bản hành chính theo quy định bao gồm: Đơn kiến nghị, Đơn phản ánh, Đơn tố cáo, Đơn đề nghị và các Đơn theo mẫu được ban hành bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền trong từng thủ tục hành chính cụ thể.

Những biểu mẫu đơn này được cập nhật mới nhất theo từng thời điểm và không cố định. Việc sử dụng cần tuân thủ nghiêm ngặt, tránh để xảy ra các trường hợp bị trả đơn, bị từ chối vì đơn không đúng thể thức yêu cầu.

Mẫu đơn tố cáoMẫu đơn yêu cầu
Mẫu đơn khiếu nạiMẫu đơn tố giác
Mẫu đơn đề nghị giúp đỡMẫu đơn trình bày
Mẫu đơn đề nghị xác minhMẫu đơn xin miễn giảm
Mẫu đơn kiến nghị, khuyến nghịMẫu đơn đăng ký
Mẫu đơn phản ánhMẫu đơn báo cáo
Mẫu đơn xin xác nhậnMẫu đơn làm rõ
Mẫu đơn xin phê duyệtMẫu đơn xin can thiệp
Mẫu đơn khởi kiệnMẫu đơn xin nghỉ phép
Mẫu đơn hòa giảiMẫu đơn bồi thường, gia hạn
Mẫu đơn đất đai, địa chính, đo đạcMẫu đơn xin hỗ trợ
Mẫu đơn đề xuấtMẫu đơn nặc danh, giấu tên
Mẫu đơn thành lậpMẫu đơn kiểm tra, giám sát
Mẫu đơn của tập thể, đoàn thể, tổ chứcMẫu đơn cầu cứu, kêu cứu

Các mẫu văn bản thông thường

Các mẫu văn bản thông thường là những mẫu đơn không được quy định bắt buộc về hình thức, người có yêu cầu, ý kiến chỉ cần xác lập lại quan điểm của mình thành văn bản và gửi cho người, tổ chức, cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Đây là loại đơn tưởng dễ nhưng lại rất khó viết do tính đa dạng và không có mẫu thống nhất của nó. Người làm đơn không có căn cứ để xác định thế nào là đủ là đúng, những thông tin nào là cần và không cần thiết đưa vào trong đơn. Vì thế việc viết một văn bản đơn đầy đủ, hợp pháp và truyền tải được tròn vẹn nội dung sự việc đôi khi không phải dễ dàng.

Các bạn có thể tham khảo những mẫu đơn mà chúng tôi cung cấp, để từ đó lựa chọn sử dụng những nội dung phù hợp với hoàn cảnh của mình.

Đơn xin xác nhận trường hợp ưu tiênĐơn xin xác nhận ở nhờĐơn xin xác nhận làm nông nghiệp
Đơn khiếu nại tiền điệnĐơn đề nghị phê duyệt phương án chữa cháyĐơn đề nghị giải quyết làm đường dân sinh
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng công tìnhĐơn yêu cầu sửa chữa căn hộĐơn yêu cầu hoàn thiện đấu nối ống nước
Đơn đề nghị lập biên bản hành vi vi phạmĐơn xin xác nhận không có lương hưuĐơn yêu cầu lắp trả lại mặt bằng vỉa hè
Đơn xin phép sửa chữa đường nướcĐơn yêu cầu thanh toán lương đúng hạnĐơn yêu cầu chấn chỉnh thái độ nhân viên
Đơn xin cải tạo đất trồngĐơn xin đăng ký hoạt động thu gom rác thải sinh hoạtĐơn xin xác nhận không có giấy khai sinh
Đơn đề nghị tăng lươngĐơn xin tăng lươngĐơn đề nghị xét hộ khó khăn
Đơn xin trợ cấp khó khăn cho học sinhĐơn xin thành lập Hội cựu Giáo chứcĐơn xin đăng ký đấu giá tài sản
Đơn xin giảm tiền sử dụng đấtĐơn xin giảm thuế thu nhập doanh nghiệpĐơn trình báo tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Đơn xin miễn giảm thuế môn bàiĐơn đề xuất mua thiết bịĐơn xin không thi
Đơn xin nhập họcĐơn khởi kiện kinh doanh thương mạiĐơn xin cấp dấu công đoàn
Đơn xin cấp khai sinh cho chó conĐơn xin khai thác cát tại sôngĐơn xin cấp lại dấu công ty
Đơn xin cấp phép dạy thêmĐơn xin mua cổ phần, cổ phiếuĐơn xin sao chụp tài liệu
Đơn tố cáo chồng ngoại tìnhĐơn xin đổi số nhàĐơn xin thành lập câu lạc bộ cầu lông
Đơn yêu cầu về việc giao hóa đơn điện tửĐơn xin đỗ xe dưới lòng đường theo ngàyĐơn phản ánh nặc danh
Đơn xin mua biên laiĐơn xin mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nướcĐơn khiếu nại về cung cấp nước sạch
Đơn xin mua đất dẻoĐơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáoĐơn xin cấp phép hành nghề dịch vụ xoa bóp
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầuĐơn xin cấp giấy chứng tửĐơn xin mua bảo hiểm y tế
Đơn xin miễn thuế kinh doanhĐơn xin xác nhận thời gian học tậpĐơn đề xuất chỉ định thầu
Đơn trình bày ý kiến của bị đơnĐơn xin gia hạn tiến độ thi côngĐơn xin thành lập nhóm trẻ gia đình

Dịch vụ cung cấp mẫu đơn của Công ty luật LVN với giá chỉ 500 ngàn đồng

Với kho dữ liệu mẫu đơn liên tục được cập nhật trong suốt quá trình làm việc, chúng tôi ngoài việc cung cấp các mẫu đơn tham khảo online miễn phí, còn có các dịch vụ hỗ trợ tùy theo từng mức độ nhu cầu qua đường dây Hotline 1900.0191 như:

 • Tư vấn miễn phí: Bao gồm tư vấn viết đơn, sử dụng mẫu đơn, trình bày nội dung, căn cứ pháp luật, chọn lọc quy định, cách gửi đơn, cơ quan nhận đơn, thời gian xử lý đơn,…
 • Dịch vụ hỗ trợ có thu phí: Cung cấp các mẫu đơn toàn diện dựa trên bối cảnh, yêu cầu của người viết đơn (Phí được tính trọn gói là 500.000đ trên một mẫu đơn)

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline 1900.0191 để được trợ giúp.


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191