Menu Đóng

Hợp đồng cung cấp dịch vụ in ấn

Định nghĩa Hợp đồng cung cấp dịch vụ in ấn

Hợp đồng cung cấp dịch vụ in ấn
Hợp đồng cung cấp dịch vụ in ấn

Hợp đồng cung cấp dịch vụ in ấn là Hợp đồng dịch vụ đơn thuần với những nội dung thỏa thuận xoay quanh công việc đặt in những sản phẩm, quảng cáo, hình ảnh theo yêu cầu.

Mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ in ấn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ IN ẤN

(V/v: Dịch vụ in ấn)

Số: ……………/HĐKT

Căn cứ pháp luật:

– Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

– Căn cứ vào Luật Thương Mại năm 2005;

– Căn cứ vào khả năng và nhu cầu  của hai bên;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 201…,  tại địa chỉ: ……………………….., chúng tôi gồm có:

A/ Đại diện bên A: CÔNG TY …….

– Đại diện   :           ………………………..                  Chức vụ:  ……………………

– Địa chỉ trụ sở chính: ……………………..

– MST         : …………………………..

B/ Đại diện bên B: CÔNG TY …….

– Đại diện   :           ………………………..                  Chức vụ:  ……………………

– Địa chỉ trụ sở chính: ……………………..

– MST         : …………………………..

Hai bên thỏa thuận và đi đến ký kết hợp đồng theo các điều khoản sau:

Điều I: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên B chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ in ấn cho Bên A theo mẫu và thông tin mà Bên A thiết kế (gửi kèm).

 

ĐIỀU II: THỎA THUẬN KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC

  • Số lượng Bao bì: 1.000.000 hộp
  • Số lượng Nhãn dán trên lọ: 1.000.000 nhãn
  • Thiết kế mẫu mã: 02 mẫu

ĐIỀU III: THỜI GIAN HOÀN THÀNH

– Ngày bắt đầu :                                    Ngày     …  tháng  … năm 201…

– Ngày dự kiến hoàn thành :                 Ngày     …  tháng  … năm 201…

Điều IV : GIÁ TRỊ VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

– Giá dịch vụ là: ………….000.000 VNĐ Bằng chữ: (………. đồng)

– Thuế VAT 10%: ……….000.000 VNĐ Bằng chữ: (…………….. triệu đồng)

=> Tổng là: …………000.000 VNĐ Bằng chữ (………………. triệu đồng)

– Hình thức thanh toán là bằng tiền mặt

– Việc thanh toán được thực hiện 1 lần ngay khi ký Hợp đồng

Điều V: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

+ Trách nhiệm A:

– Nghiệm thu  dịch vụ theo đúng như yêu cầu và thanh toán cho Bên B theo Điều 4 của Hợp đồng này.

+ Trách nhiệm bên B:

– Đảm bảo cung cấp dịch vụ của mình theo đúng nhu cầu về số lượng, chất lượng, thời hạn của Bên A.

ĐIỀU VII: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng và hoà giải giữa các Bên. Trong trường hợp hoà giải không thành thì một trong các Bên có quyền yêu cầu Toà án nhân dân có thẩm quyền giải quyết.

ĐIỀU IX: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

  • Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký; tức ngày …/…/201…;
  • Hợp đồng này có thể được sửa đổi, bổ sung, thay thế nếu Hai Bên cùng thoả thuận thống nhất bằng văn bản;
  • Hợp đồng này chấm dứt trong các trường hợp sau:
  1. – Bên B hoàn tất các công việc theo quy định tại Hợp đồng này;
  2. – Hai Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng này trước khi hoàn thành các công việc quy định tại Hợp đồng này. Trong trường hợp này, Hai Bên sẽ thoả thuận bằng văn bản về các điều khoản cụ thể liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng.

Hợp đồng này gồm … (….) trang, được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ 02 (hai) bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN B                                       ĐẠI DIỆN BÊN A

 

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191