Menu Đóng

Biên bản họp y tế trường học

Biên bản họp y tế trường học được sử dụng trong môi trường giáo dục nhằm giải quyết những vấn đề trong phạm vi liên quan tới sức khỏe học sinh.

Tổng quan Biên bản họp y tế trường học

Biên bản họp y tế trường học là văn bản ghi lại quá trình phiên họp của các thành viên thuộc hội đồng nhà trường, ban giám hiệu, giáo viên, phụ huynh, các cán bộ có chuyên môn y tế, nội dung làm việc xoay quanh 1 vấn đề đã được định trước.

Mẫu Biên bản họp y tế trường học

Tư vấn soạn thảo – Gọi ngay 1900.0191


PHÒNG GD&ĐT …..

 

TRƯỜNG …..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……, ngày ….. tháng ….. năm

 

BIÊN BẢN HỌP Y TẾ TRƯỜNG ……..

Hôm nay , vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm … tại Trường ………….

Đã tiến hành họp y tế báo cáo công tác năm học …-… và triển khai công tác năm học …-…

I. Thành phần tham dự :

 • Y sĩ …………. – nhân viên phòng y tế
 • Y sĩ …………. – nhân viên phòng y tế
 • Đồng chí ……….. – Hiệu trưởng Trường …….
 • Đồng chí ……….. – ………….
 • Đồng chí ……….. – ………….
 • Đồng chí ……….. – ………….

II. Nội dung :

1. Báo cáo hoạt động của phòng y tế năm học …-…
 • Thời gian :
 • Địa điểm :
 • Những việc tiến hành khi kiểm tra :

+ hoạt động tuyên truyền giáo dục sức khỏe tới các học sinh :

+ hoạt động theo dõi , cấp phát thuốc và thực hiện sơ cứu ban đầu

+ dụng cụ,  trang thiết bị cần thiết trong phòng y tế :

+ ……

+ …..

2. Kết quả kiểm tra :

+ …..

+ …..

3. Nhận xét :

+ Ưu điểm : …..

+ Nhược điểm : …..

4. Xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe học sinh năm học ….. – ……
 • Nội dung :

+ ….

+ ….

 • Chỉ tiêu :

+ ….

+ ….

 • Các giải pháp thực hiện :

+ ….

+ ….

Biên bản này kết thúc vào hồi … giờ … cùng ngày , những nguoqif có liên quan cùng thống nhất thông qua .

HIỆU TRƯỞNG

( Ký và ghi rõ họ tên )

NHÂN VIÊN Y TẾ

( Ký và ghi rõ họ tên )

THƯ KÝ

 

( Ký và ghi rõ họ tên )

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191