Menu Đóng

Đơn đề nghị sửa chữa điện

Đơn đề nghị sửa chữa điện, xin kiểm tra lại hệ thống điện được gửi cho cơ quan điện lực cấp địa phương để bày tỏ quan điểm lo lắng về các sự cố điện có thế thấy được đang xảy ra tại khu vực.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Tổng quan Đơn đề nghị sửa chữa điện

Đơn đề nghị sửa chữa điện là văn bản thường được các cơ quan, tổ chức gửi đến các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền đề nghị giải quyết về việc sửa chữa điện. Trong nhiều trường hợp, văn bản này được sử dụng trong nội bộ cơ quan hoặc giữa cơ quan cấp dưới với cơ quan cấp trên.

Mẫu Đơn đề nghị sửa chữa điện

Tên cơ quan: ……………………

 

Bộ phận:………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

        Số: ___________                                ……….., ngày … tháng… năm 2019

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA

(V/v: sửa chữa điện tại………………………)

Căn cứ vào thực tế cơ sở vật chất tại cơ quan.

Kính gửi: (Tên cá nhân/ bộ phận có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết) …

Họ và tên người đề nghị: ………………………………………………………………………

Địa chỉ là việc: ……………………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………

TT Yêu cầu sửa chữa (thiết bị, cơ sở vật chất  v.v.) Địa điểm
     
     
Trưởng đơn vị         Bộ phận có thẩm quyền      Người đề nghị

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191