Menu Đóng

Biên bản kiểm tra công tác của phó hiệu trưởng

Biên bản kiểm tra công tác của phó hiệu trưởng được sử dụng trong các đợt, kỳ thanh tra, kiểm tra của Ban Giám hiệu nhà trường đối với các hạng mục, phòng ban, khu vực thuộc nhà trường.

Biên bản là cơ sở để ghi nhận, khen thưởng những ưu điểm, tích cực, thành tích hoặc các sai phạm nếu có của cán bộ, nhân viên trong nhà trường.

Mẫu Biên bản kiểm tra công tác của phó hiệu trưởng

PHÒNG GD&ĐT…
TRƯỜNG………………….
———————————
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

…., ngày… tháng… năm…

BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(V/v:………………………)

  • Căn cứ Quyết định số……… ngày… tháng… năm… của ………… về việc……..;
  • Căn cứ Thông báo số………… ngày… tháng… năm… của…… về việc…….;

Vào lúc …….. giờ ngày… tháng… năm… tại…………….., Đoàn kiểm tra ………. tiến hành thực hiện việc kiểm tra hoạt động công tác của Phó Hiệu trưởng Trường  ……………………… trong giai đoạn……………

I – Thành phần tham gia

  • Đại diện Ban Kiểm tra:

– Ông/Bà……………………………………… – Chức vụ……………………….

– Ông/Bà……………………………………… – Chức vụ……………………….

– Ông/Bà……………………………………… – Chức vụ……………………….

  • Đối tượng được kiểm tra

– Ông/Bà……………………………………. – Phó Hiệu trưởng Trường…………

II – Lý do kiểm tra

……………………………………………

III – Nội dung kiểm tra

– Kiểm tra các chỉ đạo các hoạt động chuyên môn;

– Kiểm tra chỉ đạo công tác kiểm tra chuyên môn;

– Kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch được giao; tổ chức giảng dạy, thực hiện chương trình, nội dung kế hoạch;

– Kiểm tra quản lý điều hành công tác thiết bị, thực hành, thí nghiệm;

– Kiểm tra công tác phối hợp với các đoàn thể tổ chức thực hiện các hoạt động phong trào;

– Kiểm tra các báo cáo, biên bản đánh giá, hồ sơ sổ sách theo kế hoạch chuyên môn.

IV – Kết quả kiểm tra và đánh giá

* Kết quả kiểm tra:

…………………………………………

* Đánh giá

– Ưu điểm

…………………………………………

– Nhược điểm

…………………………………………

V – Ý kiến khác (nếu có)

…………………………………………

Biên bản kết thúc vào lúc…… giờ  ngày… tháng… năm………

Biên bản này đã được đọc cho những người có tên trên nghe, xác nhận nội dung và công nhận đúng sự thật.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                        ĐOÀN KIỂM TRA

(ký và ghi rõ họ tên)                                              (ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191