Menu Đóng

Mẫu Biên bản xác nhận tài trợ xây nhà tình nghĩa

Mẫu Biên bản xác nhận tài trợ xây nhà tình nghĩa

Mẫu số: 06/TNDN: BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ XÂY NHÀ TÌNH NGHĨA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ XÂY NHÀ TÌNH NGHĨA

 

Chúng tôi gồm có:

 

Doanh nghiệp (đơn vị tài trợ):

Địa chỉ:                                                               Số điện thoại:

 

Mã số thuế:

 

Bên nhận tài trợ: [Tên cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ]

Địa chỉ:                                                               Số điện thoại:

 

Cùng xác nhận [tên doanh nghiệp] đã tài trợ cho [cá nhân, tổ chức] để xây nhà tình nghĩa.

Với tổng giá trị của khoản tài trợ là ……….

Bằng tiền:…………..

Hiện vật:…………….quy ra trị giá VND:…………………..

Giấy tờ có giá ………………quy ra trị giá VND…………………

(kèm theo các chứng từ liên quan khác của khoản tài trợ ).

 

[Tên cá nhân hưởng tài trợ hoặc tổ chức có chức năng huy động tài trợ] cam kết sử dụng đúng mục đích của khoản tài trợ. Trường hợp sử dụng sai mục đích, người nhận tài trợ ký tên dưới đây xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập vào hồi … tại … ………ngày … tháng…   năm …. và được lập thành…..bản như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

 

Bên nhận tài trợ   Giám đốc doanh nghiệp
(Ký tên, đóng   (Ký tên, đóng dấu)

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191