Menu Đóng

Mẫu Báo cáo số lượng lao động tuyển chọn đi làm việc ở nước ngoài

PHỤ LỤC SỐ 14: BÁO CÁO SỐ LƯỢNG NGƯỜI LAO ĐỘNG TUYỂN CHỌN ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

PHỤ LỤC SỐ 14

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Tên doanh nghiệp dịch vụ:

Địa chỉ:

Số điện thoại:                                                    Số fax:

Người liên hệ:

 

BÁO CÁO

SỐ LƯỢNG NGƯỜI LAO ĐỘNG TUYỂN CHỌN ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH (THÀNH PHỐ)…
(6 tháng đầu năm hoặc cả năm)

Kính gửi: – Cục Quản lý lao động ngoài nước
– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố)…

 

Thị trường lao động Tên huyện Số lượng tuyển chọn và đưa đi Ghi chú
Số lượng Số lượng đã xuất cảnh
Tổng số Nữ Tổng số Nữ Bộ đội xuất ngũ Đối tượng chính sách Dân tộc thiểu số
Đài Loan                  
                 
                 
               
Cộng                
Malaysia                  
                 
                 
               
Cộng                
Nhật Bản                  
                 
                 
               
Cộng                
                 
  Tổng cộng                

 

Người lập biểu
(Ghi rõ họ tên)

……, ngày… tháng… năm…..
TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191