Menu Đóng

Mẫu Hợp đồng bảo quản tài sản quý hiếm

Mẫu Hợp đồng bảo quản tài sản quý hiếm

Mẫu số 05 :Mẫu Hợp đồng bảo quản tài sản quý hiếm
(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi vào bảo quản)

Mẫu số: 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

HỢP ĐỒNG BẢO QUẢN TÀI SẢN

Hợp đồng số …../HĐBQTS-KBNN….

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm ….

Tại trụ sở KBNN: ……………………………………………………. (địa điểm ký kết).

Chúng tôi gồm có:

Bên A (Bên gửi tài sản)

 • Tên (cơ quan, đơn vị, cá nhân): …………………………………………………………….
 • Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………
 • Điện thoại: ……………………………………………………………………………………….
 • Tài khoản số: ………………………….. tại ………………………………………………..
 • Đại diện là ông (bà): ……………………………………………… Chức vụ: ………….
 • Số chứng minh nhân dân: ……………………………………………………………………
 • Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………
 • Giấy ủy quyền số (nếu có): ………………………………………………………………….

Hai bên thống nhất thỏa thuận với nội dung hợp đồng như sau:

Bên B: (Bên nhận tài sản)

 • Tên cơ quan nhận bảo quản tài sản: KBNN ……………………………………………..
 • Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………
 • Điện thoại: ……………………………………………………………………………………….
 • Tài khoản số: …………………………….. tại ……………………………………………..
 • Đại diện là ông (bà): ………………………………………. Chức vụ: ………………….

Điều 1: Đối tượng bảo quản

 1. Tên tài sản gửi:
 2. Số lượng túi/gói:
 3. Đặc điểm nhận dạng từng túi/gói:

Điều 2: Thời hạn bảo quản

Từ ngày ……….. tháng ……… năm ………… đến ngày …….. tháng ………. năm ………..

Điều 3: Phí và thanh toán phí bảo quản tài sản

 1. Phí bảo quản tài sản trong thời gian hợp đồng ……………….. đồng (bằng chữ: ………………… …………………………………………………………………..). Toàn bộ phí bảo quản tài sản trong thời hạn hợp đồng được thanh toán một lần tại thời điểm ký hợp đồng.
 2. Phí bảo quản tài sản quá hạn hợp đồng: Trường hợp gửi quá hạn hợp đồng, bên A phải trả cho bên B phí gửi quá hạn bằng 150% mức phí trong hạn cho số ngày quá hạn hợp đồng. Toàn bộ phí bảo quản tài sản quá hạn hợp đồng được thanh toán một lần tại thời điểm nhận lại tài sản.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của bên A

 1. Có quyền chấm dứt hợp đồng trước hạn.
 2. Có quyền yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại phát sinh trong thời gian bên B bảo quản tài sản (trừ sự kiện bất khả kháng hoặc do lỗi của bên A).
 3. Chấp hành các thủ tục, quy định của bên B về gửi, nhận tài sản.
 4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sở hữu hợp pháp đối với tài sản gửi.
 5. Chịu trách nhiệm về toàn bộ số lượng, trọng lượng, chất lượng tài sản của mình nếu nhận lại túi tài sản vẫn còn nguyên niêm phong.
 6. Thông báo kịp thời cho bên B để có biện pháp ngăn ngừa kẻ gian lợi dụng khi: thay đổi địa chỉ, số điện thoại; mất Chứng minh nhân dân, hợp đồng bảo quản tài sản, biên bản giao nhận tài sản; trường hợp bên A là cơ quan, đơn vị, tổ chức có thay đổi người đại diện theo pháp luật phải thông báo bằng văn bản kèm theo các giấy tờ chứng minh việc thay đổi đó.
 7. Thực hiện việc kiểm tra, niêm phong lại để đảm bảo an toàn tài sản trong quá trình bảo quản theo yêu cầu của bên B.
 8. Có trách nhiệm trả các khoản phí bảo quản tài sản theo quy định. Không được nhận lại phí bảo quản tài sản đã trả trước nếu bên A chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của bên B

 1. Có quyền thu các loại phí theo quy định.
 2. Có quyền xử lý tài sản gửi theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tài sản đó liên quan đến các nghĩa vụ pháp lý của bên A.
 3. Trong trường hợp cần thiết có quyền yêu cầu bên A kiểm tra, niêm phong lại, nhận lại tài sản để đảm bảo an toàn.
 4. Được miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh trong trường hợp sự kiện bất khả kháng hoặc do lỗi của bên A.
 5. Đảm bảo bí mật, an toàn tài sản, nếu để xảy ra mất, hỏng phải bồi thường thiệt hại cho bên A.
 6. Không chịu trách nhiệm về số lượng, trọng lượng, chất lượng tài sản trong thùng, túi, gói còn nguyên niêm phong.

Điều 6: Điều khoản chung

 1. Trường hợp bên B làm mất tài sản bảo quản của bên A thì hai bên sẽ cùng nhau thỏa thuận mức bồi thường phù hợp theo quy định sau:

1.1. Đối với tài sản quý: bằng 100% giá trị tài sản tại thời điểm bồi thường.

1.2. Đối với giấy tờ có giá: Bên B có biện pháp xử lý hoặc xác nhận sự việc dẫn đến mất tài sản (theo yêu cầu bên A) và thanh toán các khoản chi phí (nếu có) để đảm bảo cho bên A không bị thiệt hại về tài sản.

Trong trường hợp phải bồi thường thiệt hại, hai bên cùng nhau thỏa thuận mức bồi thường hợp lý.

 1. Sự kiện bất khả kháng, sự kiện xảy ra khách quan không thể biết trước khi ký kết hợp đồng như: cháy nổ, bão lụt, động đất, chiến tranh….

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ……. tháng ……. năm ……….. và được thanh lý khi hai bên kết thúc quyền và nghĩa vụ.

Hợp đồng gồm ……… trang và được lập thành 03 bản có giá trị như nhau (Bên A giữ 01 bản; Bên B giữ 02 bản).

 

ĐẠI DIỆN BÊN A
Chức vụ (nếu có)
(Ký tên, đóng dấu) (nếu có)
Họ và Tên

ĐẠI DIỆN BÊN B
Chức vụ
(Ký tên, đóng dấu)
Họ và Tên

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191