Menu Đóng

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị

Phụ lục 13

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________________

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị)

Kính gửi: ……………………………………………………..

 1. Tên chủ hộ: …………………………………………………………………………….
 • Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………….

Số nhà: …………….. Đường ………………..Phường (xã) ………………………………..

Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………….

 1. Địa điểm xây dựng: ……………………………………………………………………………
 • Lô đất số:……………………………………Diện tích …………m2.

 • Tại: ……………………………………. . …………………………………………

 • Phường (xã) ……………………………………Quận (huyện) ……………………………….

 • Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………

 1. Nội dung đề nghị cấp phép: ………………………………………………………………..
 • Cấp công trình: …………………..

 • Diện tích xây dựng tầng 1: ………m2.

 • Tổng diện tích sàn:……….. m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

 • Chiều cao công trình: …..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

 • Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

 1. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế (nếu có): ………………………………………
 • Chứng chỉ hành nghề số: ……………do ………….. Cấp ngày: …………………

 • Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….

 • Điện thoại: ………………………………………..

 • Giấy đăng ký doanh nghiệp số (nếu có): ……………………..cấp ngày ………………

 1. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………………. tháng
 2. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 –

2 –

……… ngày ……… tháng ……… năm ………

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191