Menu Đóng

Mẫu đơn khiếu nại gửi công đoàn

Mẫu đơn khiếu nại gửi công đoàn, đơn thể hiện ý kiến, sự không đồng tình với các quyết định hay hành vi của công đoàn cơ sở.

Mẫu đơn khiếu nại gửi công đoàn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày… tháng… năm…

ĐƠN KHIẾU NẠI

(V/v:…………………)

  • Căn cứ Luật Công đoàn 2012;
  • Căn cứ Luật Lao động năm 2012 sửa đổi năm 2019;
  • Căn cứ Quyết định 333/QĐ-TLĐ do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ban hành quy định về việc công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo;
  • Căn cứ tình hình thực tế.
  • ……..

Kính gửi: BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN………………

Họ và tên tôi là:……………… Giới tính:………………………..

Sinh ngày:………………….Dân tộc:…..………………Quốc tịch:………………………..

Giấy tờ nhân thân (CMND/CCCD) số:………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………

Địa chỉ hiện tại:…………………

Số điện thoại liên hệ:……………………

Chức vụ:……………………

Nơi làm việc:………………………

Tham gia công đoàn (nếu có):………………

Tôi xin trình bày sự việc như sau:

……………………………………………………………

Căn cứ theo Điểm… Khoản… Điều…. Luật…:

“……..”

Căn cứ theo Điều 18 Luật Công đoàn 2012 quy định về quyền của đoàn viên công đoàn:

“Điều 18. Quyền của đoàn viên công đoàn

  1. Yêu cầu Công đoàn đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị xâm phạm.

…..”

Và căn cứ theo Điều 6 Quyết định 333/QĐ-TLĐ về Thẩm quyền giải quyết khiếu nại của công đoàn:

 “Điều 6. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

1. Khiếu nại liên quan đến điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật đoàn viên thuộc quyền quản lý trực tiếp của công đoàn cấp nào thì công đoàn cấp đó giải quyết khiếu nại lần đầu.

2. Thủ trưởng các đơn vị hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp của công đoàn có trách nhiệm giải quyết những khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình và của công chức, viên chức, lao động do mình quản lý trực tiếp.

3. Khiếu nại đã được giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại thì công đoàn cấp trên trực tiếp có trách nhiệm giải quyết khiếu nại lần hai.

Tôi nhận thấy, sự việc ………… trên ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích về…. của tôi và đồng thời thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn theo điều….

Chính vì vậy, tôi làm đơn này kính mong quý công đoàn giải quyết những vấn đề khiếu nại sau:

  • Đề nghị xác nhận, thẩm tra vụ việc;
  • Xử lí …… theo Khoản…Điều …. Luật………..;
  • Giải quyết, khắc phục cho tôi ……

Tôi cam đoan những nội dung khiếu nại trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

* Tài liệu đính kèm:
Giấy chứng nhận đoàn viên;
CMND/CCCD;……
Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)        

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191