Menu Đóng

Đơn xin xác nhận sai tên đệm

Đơn xin xác nhận sai tên đệm, Đơn xin xác nhận sai họ tên.

Mẫu Đơn xin xác nhận sai tên đệm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

….., ngày… tháng… năm…

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

(V/v: xác nhận sai tên đệm)

  • Căn cứ Luật Hộ tịch 2014;
  • Căn cứ Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch 2014.

Kính gửi: – Uỷ ban nhân dân xã (phường)……………………;

– Ông/Bà………………- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường)………………

Tôi tên là:………………                Giới tính:……………

Sinh ngày:………………………                Số điện thoại:…………………………

Chứng minh nhân dân số:…………  Nơi cấp:………..  Ngày cấp:………………

Địa chỉ thường trú:……………………

Nơi ở hiện tại:………………

Tôi viết đơn này xin trình bày với cơ quan một việc như sau:

Trên giấy khai sinh, họ và tên của tôi là…… nhưng trong chứng minh thư nhân dân của tôi chữ …… trong tên đệm bị ghi nhầm thành chữ…… Sau này, tất cả giấy tờ khác như văn bằng, chứng chỉ, tài khoản ngân hàng, giấy phép lái xe… của tôi đều lấy theo tên trong chứng minh thư nhân dân. Điều này dẫn đến việc thông tin trên giấy tờ không trùng khớp và gây khó khăn cho tôi trong việc chứng minh và xác minh những loại giấy tờ khác. Do vậy, tôi làm đơn này kính xin quý cơ quan xác nhận thông tin họ tên cụ thể là tên đệm của tôi là cùng một người.

Căn cứ khoản 3 Điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Hộ tịch 2014 quy định:

“3. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.”

Tôi nhận thấy quý cơ quan có thẩm quyền cũng như trách nhiệm xem xét, xác nhận thông tin trên là cùng một người và điều chỉnh giúp tôi hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.

Tôi xin chân thành cảm ơn và kính mong được quý cơ quan xem xét và hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Tài liệu kèm theo                                                 Người làm đơn

– 01 bản sao công chứng Giấy khai sinh                     (ký và ghi rõ họ tên)

– 01 bản sao công chứng Chứng minh nhân dân

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191