Menu Đóng

Mẫu Giấy tờ thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Phụ lục 02: MẪU GIẤY TỜ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ MẪU SỬ DỤNG TRONG QUẢN LÝ, PHÁT HÀNH GIẤY CHỨNG NHẬN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)

Phụ lục 02: 

MẪU GIẤY TỜ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ MẪU SỬ DỤNG TRONG QUẢN LÝ, PHÁT HÀNH GIẤY CHỨNG NHẬN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)

 

STT Ký hiệu Tên tài liệu
I Mẫu giấy tờ sử dụng trong thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
1 Mẫu số 01/ĐK-GCN Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
2 Mẫu số 02/ĐK-GCN Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
3 Mẫu số 03/ĐK-GCN Đơn đề nghị đăng ký biến động
4 Mẫu số 04/ĐK-GCN Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất
5 Mẫu số 05/ĐK-GCN Danh sách các thửa đất nông nghiệp đề nghị cấp chung một Giấy chứng nhận
6 Mẫu số 06/ĐK-GCN Danh sách nhà ở, công trình xây dựng khác trên cùng một thửa đất
7 Mẫu số 07/ĐK-GCN Phiếu lấy ý kiến về việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
8 Mẫu số 08/ĐK-GCN Sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
9 Mẫu số 09/ĐK-GCN Danh sách người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài đã chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam
II Mẫu sử dụng trong quản lý, phát hành Giấy chứng nhận
10 Mẫu số 10/ĐK-GCN Sổ theo dõi việc phát hành Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
11 Mẫu số 11/ĐK-GCN Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191