Menu Đóng

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu số 02/ĐK-GCN: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 02/ĐK-GCN

     

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

Ngày..… / ..… / ….…

Quyển số ……, Số thứ tự……..

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

   
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 
 

Kính gửi: UBND …………………………………………………………….

 
 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT              

(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

1.2. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………

(Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp. Trường hợp có thay đổi thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi kèm theo)

 
2. Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị được cấp lại, cấp đổi

2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:………………….………;

2.3. Ngày cấp GCN …   / …  / ………..

 
3. Lý do xin cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận: ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Thửa đất có thay đổi (trong trường hợp thay đổi về bản đồ – nếu có)
4.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp:

– Thửa đất số: ………………..…….……;

– Tờ bản đồ số: ……………………….…;

– Diện tích: ……..………………………… m2

– …………………………….……………

– …………………………….……………

4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi:

– Thửa đất số: ………………..…….….;

– Tờ bản đồ số: ……………………….…;

– Diện tích: ………………………………. m2

– …………………………….……………

– …………………………….……………

5. Nhà ở, công trình xây dựng khác có thay đổi (nếu có)

(Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)

  5.1. Thông tin trên GCN đã cấp:

– Tên công trình: ……………….…………;

– Diện tích xây dựng: ……………………….. m2;

– ……………………………………………………………….

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

 

5.2. Thông tin có thay đổi:

– Tên công trình: …………………………;

– Diện tích xây dựng: ………………………. m2;

– ………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

6. Rừng sản xuất là rừng trồng có thay đổi (nếu có)

(Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)

 
6.1. Thông tin trên GCN đã cấp:

……………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

 

6.2. Thông tin có thay đổi:

……………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

 
7. Cây lâu năm có thay đổi (nếu có)

(Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)

 
7.1. Thông tin trên GCN đã cấp:

……………………………………………….;

……………………………………………….;

 

7.2. Thông tin có thay đổi:

……………………………………………….;

……………………………………………….;

 
8. Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo

– Giấy chứng nhận đã cấp ;

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 
 

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật.

……………, ngày …. tháng năm ……

Người viết đơn

(Ký và ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu nếu có)

 

 

 

 

 

II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Về việc niêm yết thông báo mất GCN đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đề nghị cấp lại GCN bị mất)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………, ngày…./…/ …..

Cán bộ địa chính

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

…………, ngày…/…./ …..

TM. Uỷ ban nhân dân

Chủ tịch 

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

(Phải nêu rõ kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị cấp đổi, cấp lại GCN).

…………, ngày…./…/ …..

Cán bộ thẩm tra

(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

 

 

 

…………, ngày…./…/ …..

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191