Menu Đóng

Mẫu Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

PHỤ LỤC SỐ 3: TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BXD ngày 15/6/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp

Cơ quan thẩm định dự án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-

Số:

…………., ngày …….. tháng …….. năm

 

TỜ TRÌNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

(TÊN DỰ ÁN NHÀ Ở) …………………………………………………..

Kính gửi: (cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư)

(Cơ quan thẩm định) …………… đã nhận được Tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà ở (sinh viên, công nhân, thu nhập tháp) số …………. ngày …… tháng ……. năm ……….. của ……………

 • Căn cứ Nghị định số ……ngày ………… của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

 • Căn cứ …………………………………..

 • Căn cứ Thông tư số …………………………….. của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

 1. Sau khi thẩm định, (cơ quan thẩm định) báo cáo kết quả thẩm định dự án như sau:
 2. a) Tên dự án :                                      Loại dự án:   (nhà ở sinh viên,….)
 3. b) Chủ đầu tư:
 4. c) Địa điểm xây dựng:
 5. d) Diện tích chiếm đất:
 6. Tính pháp lý của hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt:
 7. a) Căn cứ để lập dự án :
 8. b) Nhà thầu tư vấn lập dự án:
 9. c) Nhà thầu lập thiết kế cơ sở:
 10. d) Nhà thầu thực hiện khảo sát xây dựng:

đ) Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng:

 1. e) Hồ sơ dự án trình thẩm định gồm:
 2. g) Các văn bản pháp lý liên quan: (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, văn bản giao chủ đầu tư, văn bản chấp thụân chủ trương đầu tư, Biên bản cuộc họp với các ngành,…)
 3. Tóm tắt những nội dung chính của dự án: (như nội dung của Tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án của chủ đầu tư)
 4. Tóm tắt ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan:
 5. Nhận xét, đánh giá về nội dung dự án:
 6. a) Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư :
 7. b) Sự phù hợp với qui hoạch:
 8. c) Sự phù hợp với danh mục dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (nếu có)
 9. d) Loại, cấp công trình:

đ) Sự tuân thủ quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng

 1. e) Sự hợp lý của thiết kế với Quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định của Thông tư này
 2. g) Sự phù hợp của phương án thiết kế kiến trúc với quy hoạch xây dựng, kiến trúc, cảnh quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 3. h) Phương án khai thác, vận hành dự án: các phương án bán, cho thuê, thuê mua,…
 4. i) Đánh giá tác động môi trường, các giải pháp phòng chống cháy, nổ
 5. k) Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có)
 6. l) Tổng mức vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, khả năng huy động vốn, phương án hoàn trả đối với các dự án có yêu cầu thu hồi vốn, các chỉ tiêu tài chính. Phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế – xã hội.
 7. m) Thời gian xây dựng, phân đoạn thực hiện, tiến độ thực hiện
 8. Những đề xuất của chủ đầu tư:
 9. Đánh giá tổng thể về hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án:
 10. Những tồn tại của dự án; trách nhiệm và thời hạn xử lý:
 11. Những kiến nghị cụ thể:

Đề nghị (cơ quan quyết định đầu tư) xem xét phê duyệt dự án (hoặc không phê duyệt dự án). Nếu phê duyệt, hay không phê duyệt thì phải thông báo cho chủ đầu tư được biết.

 

Nơi nhận:
– ….
– Lưu..

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thẩm định dự án
(Ký tên, đóng dấu)

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191