Menu Đóng

Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho cơ quan ngoại giao

Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho cơ quan ngoại giao

Mẫu số 06-ĐK-TCT: TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ – DÙNG CHO CÁC CƠ QUAN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LÃNH SỰ, CƠ QUAN ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC QUỐC TẾ
(Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)

Dành cơ quan thuế ghi

 

FOR TAX OFFICE ONLY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

TAX REGISTRATION FORM

Mẫu số:

Form No:

06-ĐK-TCT

 
 

 

Ngày nhận tờ khai:

 

Date of receive

           

 

 
   
      DÙNG CHO CÁC CƠ QUAN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LÃNH SỰ, CƠ QUAN ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC QUỐC TẾ

 

Use for diplomatic, consulate, international organization

 
 

MÃ SỐ THUẾ

TAX IDENTIFICATION NUMBER

Dành cho cơ quan thuế ghi For tax office only

 

 
 
                   

 

   
             

 

1. Tên cơ quan đại diện

 

Name of Mission

 

 

 

 

2. Trụ sở tại Việt Nam

 

Address in Vietnam

     
2a. Số nhà, đường phố, thôn  xóm:

 

Number, Street name

 

   
     
2b. Phường/ xã:

 

Ward

   
     
2c. Quận/ Huyện:

 

District

   
   
2d. Tỉnh/ Thành phố:

 

Province/ City

   
2e. Điện thoại:                                      Fax:

 

Tel

   
 

 

3. Đăng ký xuất nhập khẩu:   4. Tài liệu kèm theo: (Attachments)
                 Có                                      Không

 

Yes                                     No

   

 

Trưởng cơ quan đại diện hoặc Phó trưởng cơ quan đại diện

 

Head or Deputy Head of Mission

Ngày……/……/…….

 

Date ……/……/…….

 

Chữ ký

Signature

 

 

 

Vụ Lễ tân Bộ ngoại giao xác nhận Cơ quan đại diện nêu trên thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi miến trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về ưu đãi miễn trừ ngoại giao

 

Hà Nội, ngày      tháng      năm

Ha Noi, Date     Month      Year

Vụ trưởng Vụ lễ tân

Director of Protocol Department

 

 

 

 

 

 

Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:                                              Ngày kiểm tra tờ khai: …./…./………….

for tax office only Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)
Nơi đăng ký nộp thuế:    
     

 

Mục lục ngân sách:   Cấp   Chương   Loại     Khoản    
                   

 

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191