Menu Đóng

Mẫu Bảng kê chi tiết tài sản quý hiếm gửi

Mẫu Bảng kê chi tiết tài sản quý hiếm gửi

Mẫu số 03: Mẫu Bảng kê chi tiết tài sản quý hiếm gửi
(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi vào bảo quản)

Mẫu số: 03

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
  …….., ngày …. tháng ….. năm 20……

 

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN GỬI

(Kèm theo Công văn hoặc Giấy đề nghị số ……. ngày … tháng … năm…… của …)

STT Tên tài sản Đơn vịtính Số lượng Trọng lượng hoặc Số sê ri (đối với giấy tờ có giá) Ghi chú
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

 

 

Tên đơn vị hoặc cá nhân gửi tài sản
(ký tên, đóng dấu) (nếu có)
Họ và Tên

Ghi chú:

(1) và (2): Nếu là cá nhân gửi tài sản không cần ghi vào mục này.

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191