Menu Đóng

Mẫu Tờ khai đề nghị cấp phép hoạt động báo chí điện tử

Mẫu số 1: TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2011/TT-BTTTT ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông)


Mẫu số 1

 

        CƠ QUAN CHỦ QUẢN

——————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP

HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ

 1. Tên cơ quan chủ quản đề nghị cấp phép hoạt động báo chí điện tử:
 2. Tên báo chí điện tử (nêu rõ tên gọi cụ thể báo chí điện tử hoặc tạp chí điện tử):
 3. Tôn chỉ, mục đích, nội dung thông tin của báo chí điện tử:
 4. Đối tượng phục vụ:
 5. Trang chủ:
 • Ngôn ngữ thể hiện:

 • Tên các chuyên mục:

 • Các thông tin tiện ích:

 • Các thông tin thu phí:

 1. Các chuyên trang:
 • Nội dung chủ yếu:

 • Ngôn ngữ thể hiện:

 • Các chuyên mục:

 • Các thông tin tiện ích:

 • Các thông tin thu phí:

 1. Nguồn tin:
 2. Số trang chủ:
 3. Định kỳ cập nhật thông tin :
 4. Nhà cung cấp dịch vụ kết nối internet:
 5. IP máy chủ lưu giữ thông tin:
 6. Trụ sở:

Điện thoại:                                               Fax:

Email:

 1. Các tên miền:
 • Tên miền trang chủ:

 • Tên miền chuyên trang (nếu có):

 1. Tổ chức nhân sự (hiện có hoặc dự kiến):
 • Tổng biên chế:

 • Số lượng biên tập viên, phóng viên:

 • Tổng biên tập:

 • Phó tổng biên tập:

 1. Kinh phí hoạt động:
 • Tổng kinh phí được cấp ban đầu:

 • Nơi cấp:

Cam đoan thực hiện đúng quy định của Luật báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí; Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí; các quy định pháp luật liên quan và những quy định ghi trong Giấy phép hoạt động báo chí điện tử.

 

Nơi nhận:

– Bộ TTTT;

– Sở TTTT địa phương;

– Lưu: VT.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CHỦ QUẢN

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191