Menu Đóng

Mẫu Giấy đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh

Mẫu số 13: GIẤY ĐĂNG KÝ DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM NHẬP KHẨU ĐỂ KINH DOANH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010)

Mẫu số 13 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010

Tên cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm ……..
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———
Số:………./ĐKNKXBP (nếu có)

….., ngày…  tháng … năm

GIẤY ĐĂNG KÝ DANH MỤC

XUẤT BẢN PHẨM NHẬP KHẨU ĐỂ KINH DOANH

KÍNH GỬI: CỤC XUẤT BẢN

 

  • Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm số ………/GP-CXB được cấp ngày……….. tháng……. năm….,

Công ty…….. xin đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu với:

  1. Tổng số tên: ………………………………………………………….
  2. Tổng số bản: ………………………………………………………….
  3. Tổng số băng, đĩa, cassette:…………………………………………..
  4. Từ nước (xuất xứ):……………………………………………………..
  5. Tên nhà cung cấp/Nhà xuất bản: ……………………………………..
  6. Cửa khẩu nhập:……………………………………………………….

………… xin cam kết thực hiện kiểm tra nội dung xuất bản phẩm trước khi phát hành, đồng thời chịu trách nhiệm về mọi hoạt động liên quan đến việc nhập khẩu xuất bản phẩm theo đúng các quy định tại Luật Xuất bản, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, Nghị định số 11/2009/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan.

  1. Kèm theo văn bản này là 03 bản danh mục chi tiết xuất bản phẩm đăng ký nhập khẩu.

 

Người đứng đầu cơ sở nhập khẩu

(ký tên, đóng dấu)

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191