Menu Đóng

Mẫu Danh sách tổng hợp nhân sự của cơ quan báo chí điện tử

Mẫu số 2: ANH SÁCH TỔNG HỢP NHÂN SỰ CỦA CƠ QUAN BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2011/TT-BTTTT ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông)


Mẫu số 2

Tên cơ quan chủ quản:

Tên cơ quan báo chí:                                               

                                                                                                                                                                       …., ngày  … tháng… năm 2011

DANH SÁCH TỔNG HỢP NHÂN SỰ CỦA CƠ QUAN BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ

  1. LÃNH ĐẠO BÁO VÀ PHỤ TRÁCH CÁC PHÒNG, BAN NGHIỆP VỤ

 

TT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Giới tính Dân tộc Trình độ Năm vào ngành báo chí Điện thoại liên lạc
Chính trị Ngoại ngữ Văn hoá Chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật ĐT phòng làm việc ĐT di động
Trình độ Hình thức

đào tạo

Trình độ Hình thức đào tạo Trình độ Hình thức đào tạo

 

  1. ĐỘI NGŨ PHÓNG VIÊN, BIÊN TẬP VIÊN , CễNG NHÂN VIấN VÀ CÁN BỘ KỸ THUẬT

 

TT Họ và tên Chức danh (PV, BTV,

CNV, Cỏn bộ KT)

Nam Nữ Năm sinh Biên chế Hợp đồng Trình độ chuyên môn Trình độ chính trị Trình độ Ngoại ngữ Đảng viên Đoàn viên
Trên ĐH Đại học Dưới ĐH
Báo chí Chuyên ngành khác Báo chí Chuyên ngành khác Hình thức đào tạo Báo chí Chuyên ngành khác Cao cấp Cử nhân Trung cấp Sơ cấp Đại học Chứng chỉ
CQ TC Hình thức khác
Tổng số

         

Thủ trưởng cơ quan báo chí

(ký tên, đóng dấu)

Thủ trưởng cơ quan chủ quản

(ký tên, đóng dấu)

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191