Menu Đóng

Mẫu Tờ trình xin phép đầu tư

PHỤ LỤC SỐ 4: TỜ TRÌNH XIN PHÉP ĐẦU TƯ
(Ban hành theo Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

PHỤ LỤC SỐ 4

( Ban hành theo Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Chủ đầu tư: ……                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                …., ngày……tháng……năm ……

TỜ TRÌNH XIN PHÉP ĐẦU TƯ

      Dự án KĐTM ……………………

Kính gửi: (cơ quan có thẩm quyền cho phép đầu tư)

Căn cứ Nghị định 02/2006-NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về ban hành Quy chế Khu đô thị mới

Căn cứ pháp lý khác có liên quan

……… (tên chủ đầu tư) ….. trình ….(cơ quan có thẩm quyền cho phép đầu tư) cho phép đầu tư dự án KĐTM (tên dự án), với các nội dung sau:

 1. Tên dự án:
 2. Chủ đầu tư:
 3. Địa điểm:
 4. Ranh giới:
 5. Diện tích chiếm đất:
 6. Mục tiêu đầu tư:
 7. Nội dung đầu tư:
 8. Hình thức đầu tư;
 9. Tổng mức đầu tư:
 10. Nguồn vốn đầu tư
 11. Thời gian thực hiện:
 12. Phân giai đoạn đầu tư:
 13. Phương thức giao đất:
 14. Những đề xuất ưu đãi của Nhà nước:
 15. Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư:
 16. Các nội dung khác:
 17. Kết luận:

….(chủ đầu tư)….trình ………(cơ quan cho phép đầu tư)…. xem xét cho phép đầu tư dự án KĐTM này.

Nơi nhận                                                               Chủ đầu tư

 • Như trên                                     (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 • Lưu

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191