Menu Đóng

Quyết định đưa ra phương án hoạt động của Chi nhánh

Mẫu Quyết định đưa ra phương án hoạt động của Chi nhánh

CÔNG TY CỔ PHẦN

………………………………

——————

Số: 2110/2015/QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 21  tháng 10  năm 2015

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ……………………………………………

 (V/v: Quyết định đưa ra phương án hoạt động của Chi nhánh khu vực miền Nam)

 

– Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày  26/11/2014;

– Căn cứ vào các văn bản pháp luật khác có liên quan;

– Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần …………………………………..;

– Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần ………………………………….. số 2010 /2015/ BB- ĐHĐCĐ,  ngày 20  tháng 10  năm 2015.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

ĐIỀU 1:  Phân công, chỉ đạo phương án hoạt động và phạm vi hoạt động đối với chi nhánh khu vực miền Nam của công ty, Trưởng Chi nhánh là Bà ………………………………….., nội dung cụ thể như sau:

Quyền của chi nhánh:

 1. Thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Chi nhánh.
 2. Tuyển dụng lao động, sử dụng lao động để làm việc tại Chi nhánh theo quy định của Luật Lao động.
 3. Phát triển thị trường, phạm vi hoạt động của Chi nhánh nói riêng và của công ty nói chung.
 4. Giao kết các hợp đồng phù hợp với nội dung hoạt động được quy định trong giấy phép thành lập Chi nhánh và theo chỉ thị của Công ty.
 5. Mở tài khoản bằng đồng Việt Nam, bằng ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam, giao dịch ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 6. Có con dấu mang tên Chi nhánh.
 7. Thực hiện các hoạt động khám chữa bệnh và các hoạt động thương mại khác phù hợp với giấy phép thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
 8. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ của Chi nhánh:

 1. Thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật Việt Nam; trường hợp cần áp dụng chế độ kế toán thông dụng khác thì phải được Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chấp thuận.
 2. Báo cáo hoạt động của Chi nhánh tới công ty theo quy định hàng quý, thời hạn là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên trong quý tiếp theo.
 3. Chi nhánh phải tự chịu trách nhiệm trên những giao dịch tự xác lập không có sự chấp thuận của công ty.
 4. Chi nhánh phải tự chịu trách nhiệm trong các hoạt động khám chữa bệnh thường ngày khi bản thân chi nhánh là đơn vị trực tiếp thực hiện dịch vụ.
 5. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 2: Cập nhật thêm vào Nội quy của Công ty Cổ Phần …………………………………..

 

ĐIỀU 3: Gửi tới các phòng ban liên quan, người được giao nhiệm vụ nhanh chóng hoàn tất các thủ tục pháp lý.

 

ĐIỀU 4:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc và Trưởng chi nhánh khu vực miền Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

                                                                                                                                                                                                                              

Nơi nhận:

 

–          Chi nhánh khu vực miền Nam của Công ty;

–          Lưu VP.

   
T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

GIÁM ĐỐC

 

 

TRƯỞNG CHI NHÁNH KHU VỰC MIỀN NAM

 

 

 

 

       

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191