Menu Đóng

Quyết định tặng quà cho khách hàng

Quyết định tặng quà cho khách hàng là văn bản nội bộ công ty thể hiện sự chỉ đạo của Ban Giám đốc hay lãnh đạo công ty về việc lập danh sách và món quà cụ thể kèm phương án thực hiện tặng quà, bàn giao quà tới tay khách hàng.

Quyết định này có thể được ban hành bởi Trưởng phòng ban chuyên môn phụ trách hoặc Phó giám đốc quản lý lĩnh vực có liên quan, những người này đều phải được Uỷ quyền hay văn bản giao nhiệm vụ, quyền hạn tương ứng.

1. Quyết định tặng quà cho khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG
Số:…/…/QĐ-VP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
….., ngày… tháng… năm 20..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng quà tri ân khách hàng nhân dịp sinh nhật Mixmart

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG

  • Căn cứ Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH Luật thương mại ngày 28 thàng 6 năm 2017 của Văn phòng Quốc hội;
  • Căn cứ Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;
  • Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Ánh Dương;
  • Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Tổng Giám đốc công ty;
  • Căn cứ vào tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành chính sách tặng quà tri ân với những khách hàng nhân dịp sinh nhập Mixmart, cụ thể như sau:

– Đối với những khách hàng đã gắn bó với Mixmart trong khoảng thời gian từ 01 năm trở lên, theo từng cấp độ thẻ thành viên bạch kim, vàng, bạc, đồng sẽ tặng voucher giảm giá theo thứ tự tương ứng 5.000.000đ, 4.000.000đ, 3.000.000đ, 2.000.000đ và 01 sản phẩm nồi cơm điện XX khi mua hàng với hóa đơn trên 500.000d.

– Đối với những khách hàng đã gắn bó với Mixmart từ 01 năm trở lên, có điểm tích lũy mua hàng trên 10.000 điểm sẽ được tặng 01 voucher giảm giá 500.000đ và 01 bộ sản phẩm Y.

– Đối với những khách hàng gắn bó với Mixmart 01 năm trở xuống, tặng 01 voucher giảm giá 100.000đ.

Điều 2: Chương trình tặng quà tri ân khách hàng bắt đầu từ ngày 20/02/2021 đến hết ngày 27/02/2021.

Điều 3: Bộ phận hỗ trợ kinh doanh lập danh sách khách hàng tri ân gửi về Phòng kế toán để Phòng kế toán kiểm tra, hạch toán chi phí theo danh sách được Tổng Giám đốc phê duyệt.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí đến khi có quyết định khác thay thế./.

Nơi nhận:
– Bộ phận hỗ trợ kinh doanh
– Phòng Maketing
– Phòng kế toán
– Lưu P.HC
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Kí tên&đóng dấu)

2. Quyết định phân công nhiệm vụ

CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG
Số:…/…/QĐ-VP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
….., ngày… tháng… năm 20..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình cầu X thuộc dự án Green City

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014;
  • Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Ánh Dương;
  • Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Tổng Giám đốc công ty;
  • Căn cứ vào Hợp đồng lao động số 01/2019/HĐLĐ ngày 12/01/2019;
  • Căn cứ vào tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân công nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình cầu X thuộc dự án Green City có địa chỉ tại đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội đối với:

Ông: Phạm Minh Tuấn

Phòng: Đầu tư và phát triển

Chức vụ: Trưởng phòng

Thời gian: Từ ngày 20/02/2020 đến khi công trình hoàn thành.

Điều 2: Chế độ quyền lợi

Hệ số lương:……………

Phụ cấp:…………..

Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/02/2020.

Điều 4: Các bộ phận liên quan và ông Phạm Minh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
– Phòng đầu tư và phát triển
– Phòng nhân sự
– Phòng kế toán
– Lưu P.HC
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Kí tên&đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191