Menu Đóng

Thông báo phát hành cổ phiếu

Theo quy định tại Điều 120 của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.

Thông báo phát hành cổ phiếu là văn bản được Công ty cổ phần đại chúng ban hành trên sàn chứng khoán niêm yết để cá nhân/ tổ chức được biết và thực hiện việc mua cổ phiếu mà công ty đó phát hành, việc công ty phát hành cổ phiếu có thể vì mục đích muốn tăng thêm vốn để hoạt động hoặc mục đích khác theo quy định của pháp luật, dưới đây là một văn bản cụ thể:

Mẫu Thông báo phát hành cổ phiếu

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

CÔNG TY CỔ PHẦN…….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TB-…

….., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng,chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN…… thông báo phát hành cổ phiếu với các thông tin cụ thể như sau:

1.Tên tổ chức phát hành:……………………………………………………………………

2.Trụ sở chính: ……………………………………………………………………………

3.Điện thoại: ……………………………………………………………………………….

4.Thông tin về Cổ phiếu:

-Tên cổ phiếu:.. …………………………………………………………………………….

-Loại cổ phiếu:…….. ………………………………………………………………………

-Mệnh giá:…………………. ………………………………………………………………

-Số lượng đăng ký phát hành:…………… …………………………………………………

5.Số lượng vốn cần huy động:………………………………………………………………

6.Mục đích huy động vốn:………………………………………………………………….

7.Đối tượng phát hành:…………………………………………………………………….

Số lượng phát hành:………………………………………………………………………..

Giá phát hành:……………………………………………………………………………

Tỷ lệ:……………………………………………………………………………………….

8.Các phương án xử lý cổ phiếu trong trường hợp bị lẻ, phải làm tròn, cổ phiếu không được mua hết: ……………………………………………………………………………………………………………..

9.Về chuyển nhượng quyền mua:…………………………………………………………..

10.Địa điểm công bố bản cáo bạch:………………………………………………………..

11.Địa điểm thực hiện:…………………………………………………………………….

Nơi nhận:-Ban lãnh đạo(để báo cáo);

 

-Cổng TTĐT (để đưa tin);

-Các đơn vị trong và ngoài công ty(để biết và phối hợp t/h);

-Lưu VT; VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191