Menu Đóng

Đơn xin đăng ký lại nguyên quán

Đơn xin đăng ký lại nguyên quán là văn bản nhằm thực hiện việc xin đăng ký lại phần nội dung về nguyên quán của cá nhân do sai xót hoặc có căn cứ về việc cần phải điều chỉnh.

Mẫu Đơn xin đăng ký lại nguyên quán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ LẠI NGUYÊN QUÁN

Kính gửi:    Ủy ban nhân dân xã..

– Cơ quan quản lý hộ tịch….

Căn cứ Luật hộ tịch năm 2014;

Căn cứ Nghị định 123/ 2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch;

Tên tôi là:

Ngày sinh:../…/….

CMND/ CCCD:………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

Hộ khẩu thường trú :……….

Chỗ ở hiện nay:…………….

Điện thoại liên hệ:………….

Tôi làm đơn này để trình bày vấn đề sau:

Ngày …/…/…tôi có đi làm giấy khai sinh cho con trai  tại Ủy ban nhân dân xã…. Tại đó, tôi có cung cấp giấy tờ và xác định nguyên quán cho con trai tại………. Tuy nhiên, trong quá trình hoàn tất các giấy tờ cung cấp thì có một chút sai xót nên dẫn đến việc nhầm lẫn về nguyên quán của con.

Căn cứ tại Khoản 3 Điều 24 Nghị định 123/ 2015/NĐ-CP quy định về một trong những điều kiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử.

3.Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ

Và thẩm quyền đăng ký lại theo Khoản 1 Điều 25 :

1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh, kết hôn trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn.

Theo đó, tôi kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành đăng ký lại nguyên quán trong giấy khai sinh cho con trai tôi để chúng tôi có thể thuận tiện hơn trong việc làm các thủ tục liên quan đến quá trình phát trình phát triển và học tập của cháu sau này.

Tôi xin gửi kèm theo đơn một số giấy tờ liên quan sau:

Tôi xin cam đoan những gì đã trình bày và giấy tờ cung cấp là hoàn toàn đúng sự thật nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong quý cơ quan xét duyệt đơn, tạo điều kiện giải quyết yêu cầu như tôi đã đề xuất.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191