Menu Đóng

Đơn xin xác nhận đã từng học tại trường

Đơn xin xác nhận đã từng học tại trường được sử dụng để xác nhận khoảng thời gian cá nhân đã theo học tại cơ sở giáo dục đào tạo trước đó.

Mẫu Đơn xin xác nhận đã từng học tại trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019.

ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐÃ TỪNG HỌC TẠI TRƯỜNG

Kính gửi: – Ban giám hiệu trường Đại học Luật Hà Nội;

– Quản lý phòng đào tạo sinh viên khóa……..

Căn cứ Quyết định bảo lưu đối với học sinh Nguyễn Thị A…….

Tên em là:…………………………………………Ngày sinh:../…/……………..

MSSV:…………………………….. Lớp:………………….. Khoa:……………..

Khóa:………………………………Trường:……………………………………..

CMND/ CCCD:………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…………

Hộ khẩu thường trú :……….

Chỗ ở hiện nay:…………….

Điện thoại liên hệ:………….

Em làm đơn này để trình bày vấn đề sau:

Ngày…./…./…em làm thủ tục nhập học tại trường Đại học Luật Hà Nội. Theo học được một năm thì em có vấn đề về sức khỏe phải nghỉ để điều trị nên không thể tiếp tục chương trình học tại trường. Em đã làm thủ tục bảo lưu và được sự chấp thuận từ nhà trường. Đến nay, ngày…/…/…. Sức khỏe của em đã ổn định trở lại, có thể đi học bình thường.

Căn cứ theo Nội quy, quy chế của trường thì em phải có đơn xác nhận đã từng học tại trường. Do vậy, em kính đề nghị phòng đào tạo khóa….. xác nhận cho em việc đã từng học tại trường để em có thể hoàn tất các thủ tục theo học tại trường.

Em xin gửi kèm theo đơn các giấy tờ sau:

– Thẻ sinh viên

– Giấy xác nhận……….

-…………..

Em xin cam đoan những gì đã trình bày và giấy tờ cung cấp là hoàn toàn đúng sự thật nếu sai em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước nhà trường và pháp luật.

Kính mong Nhà trường xét duyệt đơn, tạo điều kiện cho em được hưởng ưu đãi như đã đề xuất

Em xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191