Menu Đóng

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng trạm điện

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng trạm điện, chuyển nhượng trạm tiếp nối, hạ thế, hạ tầng điện lực tư nhân, nhà máy điện hay các trụ sở thiết bị khác trong lĩnh vực điện lực.

1. Phân loại hợp đồng chuyển nhượng trạm điện

Hợp đồng chuyển nhượng trạm điện thuộc loại hợp đồng chuyển nhượng tải sản (hợp đồng mua bán tài sản) theo đó các bên thỏa thuận để chuyển quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ tài sản từ bên chuyển nhượng sang bên nhận chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng trả tiền cho bên chuyển nhượng.

2. Đặc điểm hợp đồng chuyển nhượng trạm điện

 • Hợp đồng này là hợp đồng song vụ, có đền bù
 • Đối tượng hợp đồng: Trạm điện là một loại tài sản đặc biệt có kết cấu phức tạp, để được xây dựng trạm điện và đưa vào sử dụng thì chủ đầu tư xây dựng phải đáp ứng các điều kiện nhất định được pháp luật quy định, đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành. Để đảm bảo quyền lợi của bên nhận chuyển nhượng, đối tượng của hợp đồng ngoài trạm điện đã được xây dựng còn có thể gắn với quyền sử dụng đất –  vị trí trạm điện xây dựng.
 • Chủ thể hợp đồng: Bên chuyển nhượng phải là chủ sở hữu hợp pháp tài sản. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phải có giấy phép hoạt động điện lực trừ trường hợp:

a) Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở phát điện để tự sử dụng, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác;

b) Tổ chức, cá nhân hoạt động phát điện có công suất lắp đặt dưới mức công suất theo quy định của Bộ Công thương;

c) Tổ chức, cá nhân kinh doanh điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo mua điện với công suất nhỏ hơn 50 kVA từ lưới điện phân phối để bán điện trực tiếp tới khách hàng sử dụng điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo;

d) Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia và đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện lực.

3. Mục đích của hợp đồng chuyển nhượng trạm điện

Căn cứ để chuyển quyền sở hữu trạm điện từ đó chuyển quyền sử dụng trạm điện, cụ thể hơn có thể là quyền kinh doanh hoạt động điện lực  từ trạm điện của chủ thể này sang chủ thể khác có nhu cầu.

4. Pháp luật điều chỉnh hợp đồng chuyển nhượng trạm điện

 • Luật dân sự 2015
 • Luật thương mại 2005
 • Luật điện lực 2004, sửa đổi bổ sung năm 2012
 • Nghị định 14/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện

5. Hình thức của hợp đồng chuyển nhượng trạm điện

Nội dung hợp đồng có vấn đề chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì hình thức hợp đồng cần phải được công chứng theo quy định của Luật Công chứng để có thể thực hiện các thủ tục pháp lý sau đó.

6. Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng trạm điện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG TRẠM ĐIỆN

(Số:…/HĐCNTĐ)

 • Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015
 • Căn cứ vào luật thương mại 2005
 • Căn cứ vào Luật điện lực 2004 được sửa đổi, bổ sung năm 2012
 • Căn cứ vào Nghị định 14/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện
 • Căn cứ Luật đất đai 2013
 • Căn cứ vào chức năng và nhu cầu của hai bên,

Hôm nay, ngày ……tháng ……….năm ……….tại ……………, chúng tôi gồm:

Bên chuyển nhượng (bên A)

Tên công ty:………………………………………

Địa chỉ trụ sở:……………………………………….

Giấy CNĐKDN số:…………………. do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp ngày… tháng…. năm…..

Hotline:…………………..  Số Fax/email (nếu có):…………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà……………………. 

Số CMTND/CCCD:……………… cấp ngày:……………………..Tại:………

Chức vụ:……………………..   Căn cứ đại diện:……………….

Địa chỉ thường trú:…………………………….

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………….

Bên nhận chuyển nhượng (bên B)

Tên công ty:………………………………………

Địa chỉ trụ sở:……………………………………….

Giấy CNĐKDN số:…………………. do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp ngày… tháng…. năm…..

Hotline:…………………..  Số Fax/email (nếu có):…………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà……………………. 

Số CMTND/CCCD:……………… cấp ngày:……………………..Tại:………

Chức vụ:……………………..   Căn cứ đại diện:……………….

Địa chỉ thường trú:…………………………….

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………….

       Hôm nay, hai bên cùng nhau thống nhất ký kết Hợp đồng chuyển nhượng trạm điện số… với nội dung như sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Bên A đồng ý chuyển nhượng toàn bộ trạm điện tại vị trí …. cho bên B cụ thể bao gồm (quyền sử dụng đất,cơ sở vất chất, thiết bị,… ) được liệt kê trong biên bản bàn giao đính kèm hợp đồng này:

 • Quyền sử dụng đất diện tích đất …. Tại vị trí ….theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số … cấp ngày … tại….
 • Các tài sản liên quan đến trạm điện: vật tư thiết bị,….

Điều 2: Thực hiện hợp đồng

            Ngày … tại địa điểm …. hai bên tiến hành kí biên bản bàn giao trạm điện. Bên A có trách nhiệm bàn giao toàn bộ giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động trạm điện cho bên B

Điều 3: Thanh toán

            Bên B đồng ý thanh toán cho bên A số tiền sau:

– Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất :…… VNĐ

– Giá chuyển nhượng tài sản : … VNĐ

– Tổng giá trị chuyển nhượng:…. VNĐ (chưa bao gồm VAT)

– Tổng giá trị chuyển nhượng:…. VNĐ (đã bao gồm VAT)

– Thời điểm thanh toán:…………

– Phương thức thanh toán:………

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các bên

4.1 Quyền và nghĩa vụ của bên A

 • Bàn giao tài sản cho bên B đúng thời hạn đã thỏa thuận. Trong tường hợp bên A chậm giao tài sản thì bên B có thể gia hạn giao tài sản hoặc hủy bỏ hợp đồng. Nếu tài sản  bàn giao không đúng chất lượng như đã thỏa thuận thì bên B có quyền yêu cầu bên A sửa chữa, giảm giá chuyển nhượng  hoặc hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường.
 • Đảm bảo tính hợp pháp của trạm điện thuộc sở hữu của bên A, không có bất kỳ tranh chấp nào, không thuộc bất kỳ một thỏa thuận với bên thứ ba nào khác, trạm điện đảm bảo các điều kiện về an toàn lưới điện quốc gia theo quy đinh của pháp luật trước khi bàn giao cho bên B
 • Hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên quan đến trạm điện với bên thứ ba trước khi bàn giao trạm điện cho bên B
 • Tạo điều kiện để bên B thực hiện các thủ tục pháp lý chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Yêu cầu bên B thanh toán đủ theo thỏa thuận tại điều 3 của hợp đồng này.
 • Bên A không chịu trách nhiệm đối với những phát sinh do hành vi vi phạm của bên B đối với hoạt động trạm điện kể từ ngày bàn giao.

4.2 Quyền và nghĩa vụ của bên B

 • Nhận chuyển nhượng trạm điện bao gồm quyền sử dụng đất và tài sản được ghi nhận trong biên bản bàn giao đính kèm hợp đồng này đúng thời hạn.
 • Thanh toán tiền chuyển nhượng đúng thời hạn
 • Đối soát và yêu cầu Bên A cung cấp các giấy tờ cần thiết để hoàn thành thủ tục chuyển nhượng theo quy định của pháp luật
 • Yêu cầu Bên A hỗ trợ thông tin để có thể tiếp tục thay thế bên A kí kết hợp đồng quản lý, vận hành trạm điện với bên thứ 3

Điều 5: Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

 • Trường hợp Bên B chậm thanh toán cho bên A theo thỏa thuận tại Điều 3 hợp đồng này thì lãi suất chậm trả là …%/ngày (hoặc theo lãi suất ngân hàng). Nhưng thời gian chậm thanh toán không được quá 30 ngày kể từ ngày bên A đã phải có trách nhiệm phải thanh toán theo nội dung Hợp đồng này. Ngoài thời hạn trên mà bên B vẫn không tiến hành thanh toán đầy đủ số tiền cho bên A thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng .
 • Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng vì bất kỳ lý do gì bên còn lại có các quyền sau:

Phạt vi phạm bên vi phạm một số tiền là:……………… VNĐ (Bằng chữ:…………. Việt Nam Đồng)

Ngoài ra, bên bị vi phạm có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh bởi hành vi vi phạm. Thiệt hại thực tế được xác định như sau:………………………….

Ngay khi phát hiện hành vi vi phạm của bên vi phạm, trong vòng … ngày, bên bị vi phạm có trách nhiệm thông báo ngay cho bên còn lại và tìm cách hạn chế nhất hậu quả có thể xảy ra. Các khoản chi phí mà bên bị vi phạm bỏ ra để hạn chế khắc phục thiệt hại do bên vi phạm  hoàn trả. Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng không vì lý do vi phạm của một bên còn lại, bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng được xác định là bên vi phạm nghĩa vụ và phải chịu trách nhiệm bồi thường thường, trả số tiền phạt vi phạm ….. VNĐ cho bên còn lại .

Điều 6: Trường hợp bất khả kháng

Trong trường hợp một bên không thể thực hiện được nghĩa vụ hợp đồng do các hiện tượng thiên nhiên, lũ lụt, động đất, chiến tranh, khởi nghĩa, nổi loạn và các sự kiện khách quan không nằm trong sự kiểm soát hợp lý của Bên bị ảnh hưởng, và nếu Bên này đã nỗ lực hợp lý giảm thiểu hậu quả, và đã báo cáo bằng văn bản cho bên còn lại một cách nhanh chóng ngay khi sự kiện bất khả kháng xảy ra thì đó sẽ là căn cứ để bên vi phạm không phải bồi thường thiệt hại hoặc phạt vi phạm theo điều 5 của hợp đồng này cho bên bị vi phạm. 

Bất kể nguyên do bất khả khác, nếu Bên bị ảnh hưởng không thực hiện nghĩa vụ trong vòng ….. ngày sau ngày sự kiện bất khả kháng xảy ra thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bên vi phạm chịu trách nhiệm theo quy định tại điều 5 hợp đồng này.

Điều 7: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau:

 • Nghĩa vụ của hai bên trong hợp đồng đã hoàn thành
 • Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng
 • Hợp đồng không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật.
 • Hợp đồng không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện
 • Đối tượng của hợp đồng không còn.
 • Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng

Trong trường hợp hợp đồng chấm dứt vì lý do không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật, không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện, hai bên hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, chịu trách nhiệm khôi phục hiện trạng ban đầu của đối tượng hợp đồng quy định tại điều 1 của hợp đồng này theo phần lỗi của mỗi bên dẫn đến xảy ra vi phạm.

       Mỗi bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải báo trước cho bên còn lại ít nhất … ngày trước ngày có dự định chấm dứt. 

Điều 8: Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này phải được thực hiện ít  nhất là …. lần và phải được lập thành…….. (văn bản). Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 9: Hiệu lực hợp đồng

 • Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ chấm dứt khi có biên bản thanh lý hợp đồng được hai Bên ký kết hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Mọi sự thay đổi hay bổ sung vào bản hợp đồng này phải được sự thống nhất của cả hai Bên và được lập thành văn bản mới có giá trị hiệu lực.
 • Hai Bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Hợp đồng làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản.
Bên A
(kí và ghi rõ họ tên)
Bên B
(kí và ghi rõ họ tên)

7. Mẫu Hợp đồng sang nhượng trạm điện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2021

HỢP ĐỒNG SANG NHƯỢNG TRẠM ĐIỆN

Số: …/…

– Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

– Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

– Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

– Nguyện vọng và ý chí của các bên.

Hôm nay, ngày …, chúng tôi gồm:

Bên chuyển nhượng (sau đây gọi là bên A):

Công ty ABC

Đia chỉ :

Mã số thuế :

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:             Do :            Cấp ngày :

Người đại diện theo pháp luật:              Theo giấy ủy quyền/hđ ủy quyền số :    ;Chức vụ

Bên nhận chuyển nhượng (Sau đây gọi là bên B):

Công ty DEF

Đia chỉ :

Mã số thuế :

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số :            Do :            Cấp ngày :

Người đại diện theo pháp luật: Ông            Theo giấy ủy quyền/hđ ủy quyền số:    ;Chức vụ

Sau khi thỏa thuận, hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng chuyển nhượng tài sản lớp mầm non với những điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng hợp đồng

1. Bên A đồng ý chuyển nhượng và bên B đồng ý nhận chuyển nhượng trạm điện tại địa chỉ: có thông tin chi tiết cụ thể như sau:

2. Chi tiết về số lượng, tình trạng sử dụng của các tài sản đi kèm sẽ được liệt kê theo phụ lục của hợp đồng này.

Điều 2: Thực hiện hợp đồng

 1. Thời hạn bàn giao: Việc bàn giao sẽ được thực hiện sau khi bên B hoàn tất nghĩa vụ thanh toán, trong vòng n ngày kể từ ngày bên B hoàn tất nghĩa vụ thanh toán bên A có nghĩa vụ thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để thực hiện việc bàn giao các tài sản quy định tại điều 1 cho bên B.
 2. Bên A có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ hồ sơ kỹ thuật liên quan đến trạm điện, máy móc,…. Và các giấy tờ về quyền sở hữu trạm điện … tại địa chỉ:…

Người nhận bàn giao: Họ tên; chức vụ; số CMND/CCCD; Việc bàn giao phải được lập thành văn bản và có chữ ký xác nhận của các bên.

Điều 3: Giá cả và phương thức thanh toán

 1. Hai bên đã thống nhất và thỏa thuận giá chuyển nhượng trạm điện là …. VNĐ (Bằng chữ:..)

Giá trên chưa bao gồm thuế, phí và các khoản lệ phí khác nếu có

 • Việc thanh toán sẽ được thực hiện 01 lần bằng chuyển khoản qua số tài khoản:…;Tên chủ tài khoản:…; Ngân hàng:…; Mọi sự thay đổi về tên, số tài khoản phải có sự thông báo bằng văn bản cho bên còn lại.
 • Quy định về chậm thanh toán: Tại mỗi đợt thanh toán bên B có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ các khoản tiền khi đến hạn, nếu bên B chậm thanh toán thì sẽ phải chịu khoản lãi suất chậm thanh toán là 00%

Điều 4: Cam kết của các bên

 1. Trạm điện được chuyển nhượng này đang và chỉ thuộc quyền sử hữu hợp pháp của bên A, không có bất kỳ tranh chấp nào, không thuộc bất kỳ một thỏa thuận với bên thứ ba nào khác.
 2. Bên A Đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính của trạm điện đối với các bên thứ ba từ trước cho đến khi ký hợp đồng này.
 3. Bên B hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của trạm và các vấn đề phát sinh của trạm trước pháp luật sau khi đã nhận chuyển nhượng theo Hợp đồng này;
 4. Hai bên cam kết thực hiện đúng các thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng này

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các bên

Quyền nghĩa vụ của bên A

 • Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ để Bên B sử dụng trạm điện.
 • Yêu cầu Bên B thanh toán đủ tiền chuyển nhượng theo đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng.
 • Không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung hoạt động của trạm điện tính từ thời điểm sau khi đã bàn giao cho Bên B.
 • Bên A sẽ bàn giao toàn bộ các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thỏa thuận ngay sau khi ký kết hợp đồng này không giấu diếm, gian dối gây ảnh hưởng tới quá trình hoạt động sau này của Bên B (có Biên bản bàn giao và phụ lục liệt kê đính kèm).
 • Bảo quản trạm điện một cách hợp lý trong thời gian chưa bàn giao cho bên nhận chuyển nhượng với điều kiện bên nhận chuyển nhượng thực hiện đúng các nghĩa vụ trong hợp đồng này.

Quyền và nghĩa vụ của bên B

 • Nhậnchuyển nhượng lại trạm điện và trang thiết bị theo đúng thỏa thuận của hợp đồng này.
 • Bên B có trách nhiệm thông báo cho công ty/đơn vị quản lý điện lực trực tiếp đối với trạm điện đó để thực hiện việc cập nhật hệ thống quản lý.
 • Thanh toán tiền chuyển nhượng đúng thời hạn.
 • Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình theo pháp luật.
 • Đối soát và yêu cầu Bên A cung cấp các giấy tờ cần thiết, hồ sơ kỹ thuật vê trạm điện đảm bảo cho quá trình cung cấp điện
 • Được quyền yêu cầu bên chuyển nhượng chịu các khoản phí lệ phí mà bên chuyển nhượng phải thanh toán theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Các trường hợp khách quan

 1. Trong trường hợp việc chuyển nhượng của bên A xảy ra do sự kiện bất khả kháng thì bên A được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do việc gây ra cho bên B. Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng sẽ không phải chịu trách nhiệm do các thiệt hại, chi phí hoặc tổn thất mà bên kia phải chịu do việc chậm thực hiện hoặc không thực hiện nghĩa vụ nếu một bên bị ngăn cản việc thực hiện trách nhiệm của mình do sự kiện bất khả kháng, thì bên đó phải thông báo cho bên còn lại bằng văn bản trong vòng 10 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng và thực hiện các biện pháp thích hợp để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại và trong khoảng thời gian ngắn nhất tìm cách tiếp tục thực hiện nghĩa vụ bi ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng
 2. Trong các trường hợp còn lại các bên sẽ không được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do việc vi phạm nghĩa vụ gây ra.

Điều 7: Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại

 1. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên. Trong trường hợp một trong các bên không thực hiện nghĩa vụ hoặc vi phạm nghĩa vụ của mình thì phải chịu trách nhiệm và chịu 8% giá trị hợp đồng vi phạm.
 2. Bên gây ra thiệt hại phải bồi thường thiệt hại cho bên còn lại toàn bộ giá trị thiệt hại gây ra kể từ khi phát hiện vi phạm.

Điều 8: Giải quyết tranh chấp

 1. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến hiệu lực hoặc việc thực hiện hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng thương lượng giữa các bên. Nếu Tranh Chấp không thể được giải quyết bằng biện pháp thương lượng thì trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày một Bên thông báo về Tranh Chấp cho Bên kia và yêu cầu Bên kia tham gia trao đổi để giải quyết Tranh Chấp này một cách thiện chí, hai Bên có quyền đưa Tranh Chấp đó ra Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.
 2. Quyết định của trọng tài là quyết định cuối cùng và phải được các bên tuân theo. Phí trọng tài sẽ do bên thua kiện trả, trừ phi có sự thỏa thuận của hai bên.

Điều 9: Sửa đổi, tạm ngừng, chấm dứt thực hiện hợp đồng

 1. Bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với Hợp đồng sẽ chỉ có hiệu lực khi có thoả thuận bằng văn bản của Các Bên.
 2. Hợp đồng tạm ngừng trong các trường hợp:
 3. Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:

a) Hợp đồng hết hạn và Các Bên không gia hạn Hợp đồng; hoặc

b) Các Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn; trong trường hợp đó, Các Bên sẽ thoả thuận về các điều kiện cụ thể liên quan tới việc chấm dứt Hợp đồng; hoặc

c) Một trong Các Bên ngừng kinh doanh, không có khả năng chi trả các khoản nợ đến hạn, lâm vào tình trạng hoặc bị xem là mất khả năng thanh toán, có quyết định giải thể, phá sản. Trong trường hợp này Hợp đồng sẽ kết thúc bằng cách thức do Hai Bên thoả thuận và/hoặc phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành; hoặc

Điều 10: Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm các bên ký kết:

2. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng.

3. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Hai bên đã cùng nhau đọc lại hợp đồng, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191