Menu Đóng

Đơn đề nghị giữ cô giáo chủ nhiệm

Đơn đề nghị giữ cô giáo chủ nhiệm hoặc giữ nguyên giáo viên bộ môn là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, phụ huynh sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền trong trường học thông thường là Phòng đào tạo xem xét việc để giáo viên chủ nhiệm lớp trong năm học tiếp tục giữ vị trí này, đề nghị nhà trường không thay đổi giáo viên chủ nhiệm của lớp trong năm học/kỳ học mới.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn đề nghị giữ cô giáo chủ nhiệm


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………, ngày.…. tháng….. năm…….

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIỮ CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM 

Kính gửi: – Trường…………..………..

– Ông:………………… – Hiệu trưởng trường………..

Trong trường hợp chủ thể làm đơn là một nhóm cá nhân trong lớp thì trình bày như sau:

Chúng em là những thành viên của lớp……. Năm học:……………. Trường:…………….., cụ thể là những cá nhân sau:

1.Họ và tên:…………………… Sinh năm:……… Chức vụ (nếu có):……………..

2.Họ và tên:…………………… Sinh năm:……… Chức vụ (nếu có):……………..

3.Họ và tên:…………………… Sinh năm:……… Chức vụ (nếu có):……………..

(Trong trường hợp, chủ thể làm đơn là phụ huynh học sinh thì trình bày như sau:

Chúng tôi gồm:

1.Họ và tên:…………………… Sinh năm:………

Chứng minh nhân dân số:………… do CA……… cấp ngày…./…./……

Chức vụ (nếu có):……………..

2.Họ và tên:…………………… Sinh năm:………

Chứng minh nhân dân số:………… do CA……… cấp ngày…./…./……

Chức vụ (nếu có):……………..

3.Họ và tên:…………………… Sinh năm:………

Chứng minh nhân dân số:………… do CA……… cấp ngày…./…./……

Chức vụ (nếu có):……………..

Là phụ huynh của một số học sinh lớp…… Năm học:………. Trường:…………)

Người đại diện:……………………… Sinh năm:……..

Thay mặt tập thể lớp:…….  Năm học:…………. Trường………………, em (tôi) xin trình bày sự việc sau:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(Trình bày nguyên nhân dẫn đến việc làm đơn đề nghị này)

Do đó, em (tôi) làm đơn này, thay mặt các cá nhân đã nêu trên đề nghị Nhà trường giữ nguyên giáo viên chủ nhiệm của lớp…….. Năm học:……… vào năm học/học kỳ mới. Cụ thể là:

Cô:…………………….

Giáo viên dạy môn:……………. Của Trường…………………

Để cô tiếp tục dẫn dắt lớp em (các cháu) trong năm học mới.

Kính mong Nhà trường xem xét và đáp ứng đề nghị này của chúng em (chúng tôi).

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191