Menu Đóng

Đơn xin ra khỏi đoàn

Đơn xin ra khỏi đoàn, biểu mẫu đơn tham khảo, nội dung đơn được xác lập bao gồm đơn và những căn cứ văn bản nộp kèm có liên quan nhằm chứng minh cho yêu cầu của mình.

Cách làm Đơn xin ra khỏi đoàn

Đơn ra khỏi đoàn là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét về việc cho phép cá nhân chấm dứt hoạt động đoàn thanh niên.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin ra khỏi đoàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…, ngày … tháng … năm 2019

ĐƠN XIN RA KHỎI ĐOÀN

– Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Khóa XI

– Hướng dẫn 22HD/TWĐTN thực hiện Điều lệ Đoàn thanh niên HCM

– Căn cứ nội quy, quy chế Chi đoàn ………………..

Kính gửi: Ban chấp hành chi đoàn ………………

Tôi tên là: …………………………………………………………… Sinh ngày: ……………………

CMND/CCCD số: ……………… Ngày cấp…………………..  Do: …………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………….

Hiện đang công tác tại: ………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………….

Ngày vào đoàn: … / … / …

Hiện đang sinh hoạt tại Chi đoàn …………………………………………………………………………

Lý do ra khỏi đoàn: …………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

(Ví dụ: Trong suốt thời gian là một đoàn viên thanh niên, tôi luôn chấp hành tốt mọi điều lệ của Đoàn, chấp hành tốt mọi nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị, của ngành. Tham gia đầy đủ, nhiệt tình mọi phong trào do Đoàn phát động và tổ chức. Đoàn kết, giúp đỡ, chia sẻ với các đoàn viên thanh niên khác khi gặp khó khăn. Đóng đoàn phí đầy đủ và đúng thời gian quy định. 

Đại hội Đoàn toàn quốc khóa XI đã sửa đổi, bổ sung về độ tuổi xét kết nạp đoàn viên là từ 16 đến 30 tuổi. Xét thấy mình không còn đủ điều kiện về độ tuổi để đứng trong hàng ngũ của Đoàn. Do đó, tôi viết đơn này trình lên các đồng chí trong Ban Chấp Hành Chi Đoàn để các đồng chí xem xét và công nhận cho tôi: là đoàn viên đã hết tuổi Đoàn).

Do đó, tôi kính đề nghị BCH chi đoàn ………………… xem xét, chấp nhận đơn ra khỏi đoàn thanh niên của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của  ….Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191