Menu Đóng

Biên bản rút vốn đầu tư

Biên bản rút vốn đầu tư được sử dụng trong các trường hợp cổ đông, thành viên công ty, thành viên hợp tác kinh doanh có nhu cầu rút vốn khỏi dự án kinh doanh. Biên bản được lập trước sự chứng kiến và xác nhận của tất cả những thành viên tham gia.

Mẫu Biên bản rút vốn đầu tư

Luật sư Tư vấn soạn thảo – Gọi ngay 1900.0191


CÔNG TY …….

Số : …/…..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

BIÊN BẢN RÚT VỐN ĐẦU TƯ

Hôm nay , vào hồi …. giờ … ngày …. tháng …. năm …. tại Công ty …………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………….

Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ………….. cấp ngày ………..

Địa chỉ trụ sở chính …………

Nội dung biên bản

Hội đồng thành viên tiến hành họp về việc Đồng ý cho thành viên rút vốn ………

Tổng số thành viên trong Công ty là … thành viên

Số thành viên được thông báo tham gia cuộc họp là … thành viên

Số thành viên dự họp là … thành viên , chiếm … % số vốn có quyền biểu quyết

Căn cứ số thành viên dự họp và điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên quy định tại Điều lệ Công ty, cuộc họp đã diễn ra gồm các thành viên dưới đây:

– Ông ….. – thành viên sáng lập, sở hữu ………. Số vốn có quyền biểu quyết.

– Ông ….. – thành viên sáng lập, sở hữu ………. Số vốn có quyền biểu quyết.

– Ông ….. – thành viên sáng lập, sở hữu ………. Số vốn có quyền biểu quyết.

Cuộc họp tiến hành dưới sự chủ toạ của : …………………Chức vụ:……………

Thư ký: ………………… Chức vụ:……………………

Sau khi nghe tất cả các ý kiến thảo luận đã được đưa ra tại cuộc họp, đồng chí Chủ toạ cuộc họp đã tóm tắt lại các ý kiến và thông qua biểu quyết vấn đề sau:

Đồng ý cho Ông / bà………………

Giới tính ……………….Quốc tịch: ……………

Sinh ngày: ……………

Chứng minh nhân dân số: …………… ngày cấp …………Nơi cấp …………

Hộ khẩu thường trú: ………………………

Rút vốn góp là ……….. chiếm ….. % số vốn

Biểu quyết

  • Số phiếu tán thành : …. % số phiếu
  • Số phiếu không tán thành : …. % số phiếu

Cuộc họp kết thúc lúc …………. giờ cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191